tow Alfa Romeo GT 2009 Instrukcja obsługi (in Polish)

Alfa Romeo GT 2009 Instrukcja obsługi (in Polish) GT 2009 Alfa Romeo Alfa Romeo https://www.carmanualsonline.info/img/27/31955/w960_31955-0.png Alfa Romeo GT 2009 Instrukcja obsługi (in Polish)

Page 2 of 306

Alfa Romeo GT 2009  Instrukcja obsługi (in Polish) 1
Szanowni Paƒstwo! 
Gratulujemy trafnego wyboru.
Alfa GTto samochód, który spe∏ni wszystkie Wasze oczekiwania. 
Zosta∏ tak zaprojektowany, aby gwarantowa∏ ca∏kowite bezpieczeƒstwo i zapew

Page 4 of 306

Alfa Romeo GT 2009  Instrukcja obsługi (in Polish) 3
URZÑDZENIA ELEKTRYCZNE
Je˝eli mamy zamiar zamontowaç dodatkowe urzàdzenia wymagajàce zasilania elektrycznego w sposób ciàg∏y (co mo˝e
spowodowaç stopniowe roz∏adowanie akumulatora), nal

Page 5 of 306

Alfa Romeo GT 2009  Instrukcja obsługi (in Polish) 4
Samochód nale˝y sprawdzaç, przeprowadzaç przeglàdy okresowe lub naprawy w Sieci ASO Alfa Romeo.
Ksià˝ka Gwarancyjna
Przy sprzeda˝y nowego samochodu u˝ytkownik otrzymuje ksià˝k´ gwarancyj

Page 6 of 306

Alfa Romeo GT 2009  Instrukcja obsługi (in Polish) 5
ZNAKI W¸AÂCIWEGO U˚YTKOWANIA SAMOCHODU
Znaki umieszczone na tej stronie s∏u˝à do oznaczenia tej cz´Êci instrukcji, 
przy których nale˝y zatrzymaç si´ d∏u˝ej ni˝ przy innych.
Znak te

Page 9 of 306

Alfa Romeo GT 2009  Instrukcja obsługi (in Polish) POZNAWANIE SAMOCHODU
8
Naciskaç przycisk B tylko
wtedy, gdy kluczyk znajdu-
je si´ w pewnej odleg∏oÊci
od cia∏a, zw∏aszcza oczu oraz od
elementów ulegajàcych zniszcze-
niu (np. ubranie). Ni

Page 18 of 306

Alfa Romeo GT 2009  Instrukcja obsługi (in Polish) POZNAWANIE SAMOCHODU
17
POD¸OKIETNIK ÂRODKOWY 
(rys. 13)
Pod∏okietnik, wyst´pjàcy w niektórych
wersjach, mo˝na regulowaç, tj. mo˝na
go podnosiç i obni˝aç do wymaganego
po∏o˝enia.
Aby w

Page 19 of 306

Alfa Romeo GT 2009  Instrukcja obsługi (in Polish) POZNAWANIE SAMOCHODU
18
KIESZENIE TYLNE (rys. 16)
(gdzie przewidziano)
Oparcia siedzeƒ przednich sà wyposa-
˝one w kieszenie na drobne przedmioty.
Kieszenie sà z ty∏u oparç siedzeƒ.
REGULACJA

Page 26 of 306

Alfa Romeo GT 2009  Instrukcja obsługi (in Polish) POZNAWANIE SAMOCHODU
25rys. 33
A0A0043b
rys. 34
A0A0044b
UWAGAPodnoÊnik szyby po stronie
kierowcy wyposa˝ony jest w urzàdzenie
„ciàg∏ego automatycznego dzia∏ania” za-
równo dla ca∏kowit

Page 27 of 306

Alfa Romeo GT 2009  Instrukcja obsługi (in Polish) POZNAWANIE SAMOCHODU
26
W czasie jazdy nie naci-
skaç przycisku (C).
PASY 
BEZPIECZE¡STWA
STOSOWANIE PASÓW 
BEZPIECZE¡STWA
Zapinaç pas przy wyprostowanej klatce
piersiowej i plecach przylegajàcy

Page 29 of 306

Alfa Romeo GT 2009  Instrukcja obsługi (in Polish) POZNAWANIE SAMOCHODU
28
Pasy bezpieczeƒstwa siedzeƒ tylnych mu-
sza byç zapinane zgodnie ze schematem
pokazanym na (rys. 38). (Rys. 39)
przedstawia nieprawid∏owo wykonanà
operacj´ zapi´cia pas
Page:   1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 ... 150 next >