check engine Hyundai Tucson 2019 دليل المالك

Hyundai Tucson 2019 دليل المالك https://www.carmanualsonline.info/img/35/19701/w960_19701-0.png Hyundai Tucson 2019 دليل المالك

Page 161 of 566

Hyundai Tucson 2019  دليل المالك 3-��
ﺔﺒﻛﺮﳌﺎﺑ ﺔﺣاﺮﻟا ﻖﻴﻘﺤﺗ تاﺰﻴﻣ
��h�Ê�f�X�L�¸�?��º�Ó�@�k�g�
(�¶�¸�f�G��Î�j�Å�‡��Î�g�@�Ë�l�¸�?��M�À�@�´��?�e�E)
�[P��“�?��Ï�¤�h�

Page 162 of 566

Hyundai Tucson 2019  دليل المالك 3-77
ﺔﺒﻛﺮﳌﺎﺑ ﺔﺣاﺮﻟا ﻖﻴﻘﺤﺗ تاﺰﻴﻣ
�1
��c�É�S�É�¼��h�Ê� �]�¨��^�@�L�­�›�?]�Key not in vehicle
(
�Ì�´�f�¸�?��^�@�L�­�›�?��¿�@�¡�À��“�E�

Page 165 of 566

Hyundai Tucson 2019  دليل المالك 3-80
ﺔﺒﻛﺮﳌﺎﺑ ﺔﺣاﺮﻟا ﻖﻴﻘﺤﺗ تاﺰﻴﻣ
��Ï�¹�T�¤��¯�@�±�Ê�E���@�Heated Steering Wheel off
��Î�j�Å�‡��Î�g�@�Ë�l�¸�?��M�À�@�´��?�e�Eß���>�

Page 166 of 566

Hyundai Tucson 2019  دليل المالك 3-81
ﺔﺒﻛﺮﳌﺎﺑ ﺔﺣاﺮﻟا ﻖﻴﻘﺤﺗ تاﺰﻴﻣ
�1
Low engine oil
[�·�h��?��M�Ê�i��|�@�­�Œ�?]
(�¶�¸�f�G��Î�j �æ�Å�‡��Î�g�@�Ë�l�¸�?��M�À�@�´��?�e�E)