engine Hyundai Tucson 2019 دليل المالك

Hyundai Tucson 2019 دليل المالك Tucson 2019 Hyundai Hyundai https://www.carmanualsonline.info/img/35/19701/w960_19701-0.png Hyundai Tucson 2019 دليل المالك

Page 16 of 566

Hyundai Tucson 2019  دليل المالك 1-5
ﺔﺒﻛﺮﳌا ﻦﻋ ﺔﻌﻳﴎ ﺔﺤﳌ
�/
�N�?�c�?�d�¥�¸�?��Ï�W�É�¸��»�É�W��Ï�¼�@�¤��Î�h�¡�À
3-102 .......................فﺎﻄﻌﻧﻻا تارﺎﺷإ/ﺢﻴﺑﺎ

Page 161 of 566

Hyundai Tucson 2019  دليل المالك 3-��
ﺔﺒﻛﺮﳌﺎﺑ ﺔﺣاﺮﻟا ﻖﻴﻘﺤﺗ تاﺰﻴﻣ
��h�Ê�f�X�L�¸�?��º�Ó�@�k�g�
(�¶�¸�f�G��Î�j�Å�‡��Î�g�@�Ë�l�¸�?��M�À�@�´��?�e�E)
�[P��“�?��Ï�¤�h�

Page 162 of 566

Hyundai Tucson 2019  دليل المالك 3-77
ﺔﺒﻛﺮﳌﺎﺑ ﺔﺣاﺮﻟا ﻖﻴﻘﺤﺗ تاﺰﻴﻣ
�1
��c�É�S�É�¼��h�Ê� �]�¨��^�@�L�­�›�?]�Key not in vehicle
(
�Ì�´�f�¸�?��^�@�L�­�›�?��¿�@�¡�À��“�E�

Page 165 of 566

Hyundai Tucson 2019  دليل المالك 3-80
ﺔﺒﻛﺮﳌﺎﺑ ﺔﺣاﺮﻟا ﻖﻴﻘﺤﺗ تاﺰﻴﻣ
��Ï�¹�T�¤��¯�@�±�Ê�E���@�Heated Steering Wheel off
��Î�j�Å�‡��Î�g�@�Ë�l�¸�?��M�À�@�´��?�e�Eß���>�

Page 166 of 566

Hyundai Tucson 2019  دليل المالك 3-81
ﺔﺒﻛﺮﳌﺎﺑ ﺔﺣاﺮﻟا ﻖﻴﻘﺤﺗ تاﺰﻴﻣ
�1
Low engine oil
[�·�h��?��M�Ê�i��|�@�­�Œ�?]
(�¶�¸�f�G��Î�j �æ�Å�‡��Î�g�@�Ë�l�¸�?��M�À�@�´��?�e�E)

Page 205 of 566

Hyundai Tucson 2019  دليل المالك 3-120
ﺔﺒﻛﺮﳌﺎﺑ ﺔﺣاﺮﻟا ﻖﻴﻘﺤﺗ تاﺰﻴﻣ
�Ï�î�Ë��?��Ï�Ê�×�h�¸�?��Ï�o�@�o�
(�¶�¸�f�G��Î�j �æ�Å�‡��Î�g�@�Ë�l�¸�?��M�À�@�´��?�e�E)
 ﻦﻛﺮ

Page 306 of 566

Hyundai Tucson 2019  دليل المالك �Ï�H�´�h�›�?��Î�c�@�Ë�°
5-4 ...........................................................................�Î�c�@�Ë�±�¸�?��º�H�°
5-4 ........................................................

Page 316 of 566

Hyundai Tucson 2019  دليل المالك 5-11
ﺔﺒﻛﺮﳌا ةدﺎﻴﻗ
�3
�h�Ê�f�‚�
�Engine Start/Stop��g�i��

Page 317 of 566

Hyundai Tucson 2019  دليل المالك 5-12
ﺔﺒﻛﺮﳌا ةدﺎﻴﻗ
(�N�@�±�X�¹�¼)�ACC
�·�h��?��¯�@�±�Ê�E��-�º�Ë�©�p�K��g�i��§�@�w�È�A
�Í�È�d�Ë�¸�?��Ï�´�h�…�?��º�°�@�Á�G��Î�c�È�j�›�?��Ï�H�´�h�

Page 318 of 566

Hyundai Tucson 2019  دليل المالك 5-��
ﺔﺒﻛﺮﳌا ةدﺎﻴﻗ
�3
(�º�Ë�©�p�L�¸�?��¯�@�±�Ê�E)�START
�g�j�¸�?��¦�w�È
 (كﺮﺤﳌا فﺎﻘﻳإ/ﻞﻴﻐﺸﺗ) Engine Start/Stop رز ﲆﻋ ﻂﻐﺿا
 ﲆ
Page:   1-10 11-20 next >