OPEL CASCADA 2016 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak)

OPEL CASCADA 2016 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) CASCADA 2016 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26135/w960_26135-0.png OPEL CASCADA 2016 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak)

Page 41 of 139

OPEL CASCADA 2016 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Navigácia41PoužitieInformácie na displeji s mapou
Ak chcete zobraziť mapu v blízkosti
aktuálnej polohy, môžete vykonať
nasledovné:
● Stlačte NAVI.
● Stlačte tlačidlo ; a vyberte
pol

Page 42 of 139

OPEL CASCADA 2016 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 42Navigácia● Aktuálna poloha: označuje jučervený trojuholník v sivom
krúžku.
● Trasa: znázornená modrou čiarou.
● Konečný cieľ: znázornený čiernou šachovnicovou
zástavou.
●

Page 43 of 139

OPEL CASCADA 2016 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Navigácia43Vyberte želanú možnosť.
Režimy mapy
Stlačením multifunkčného gombíka
zobrazte položku Ponuka navigácie .
Zvoľte Režimy máp , aby ste zobrazili
príslušnú podriadenú pon

Page 44 of 139

OPEL CASCADA 2016 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 44NavigáciaInformácie o cieli
Ak ste na trase s medzicieľmi, môžete zobraziť informácie o trase pre
medzicieľ namiesto informácií a
konečnom cieli.
Ak chcete zmeniť nastavenie, vyberte pol

Page 45 of 139

OPEL CASCADA 2016 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Navigácia45Zrušenie režimu simulácie
Ak chcete ukončiť režim simulácie,
stlačte tlačidlo CONFIG a vyberte
položku Nastavenia navigácie .
Presúvajte sa zoznamom a výberom položky ponuk

Page 46 of 139

OPEL CASCADA 2016 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 46NavigáciaPoznámky
Ak číslo domu nie je uložené v
databáze systému, na výpočet trasy sa použije číslo domu, ktoré je
najbližšie k zadanému cieľu.
V prípade potreby svoj vstup
potvr

Page 47 of 139

OPEL CASCADA 2016 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Navigácia47V prípade potreby vyberte tlačidlo
potvrdenia zobrazené v spodnej časti
klávesnice.
Body záujmu
Bod záujmu je špecifické miesto,
ktoré môže byť zaujímavé, ako napr.
čerpaci

Page 48 of 139

OPEL CASCADA 2016 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 48NavigáciaMaska vyhľadávania telefónnych
čísel
Výberom poľa na zadanie krajiny
zobrazte zoznam všetkých
dostupných krajín. Zvoľte želanú
krajinu.
Výberom poľa Spôsob usporiadania
zo

Page 49 of 139

OPEL CASCADA 2016 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Navigácia49
V závislosti od dostupných informáciísa jednotlivé polia vyplnia.
Ak chcete zadať alebo upraviť názov
príslušného miesta, vyberte pole na
zadanie názvu. Zobrazí sa
klávesnic

Page 50 of 139

OPEL CASCADA 2016 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 50NavigáciaTelefónny zoznam
Adresy uložené v telefónnom
zozname pripojeného mobilného telefónu možno vybrať ako ciele.
Stlačením DEST zobrazíte ponuku
Zadanie cieľu cesty a potom zvoľ