OPEL COMBO E 2019.75 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL COMBO E 2019.75 Používateľská príručka (in Slovak) COMBO E 2019.75 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26168/w960_26168-0.png OPEL COMBO E 2019.75 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 151 of 295

OPEL COMBO E 2019.75 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda149Rady pre jazdu
Kontrola nad vozidlom
Nikdy nejazdite s vypnutým
motorom
Mnoho systémov v tomto stave
nefunguje (napr. posilňovač bŕzd,
posilňovač riadenia). Takáto jazda je
pre vás aj

Page 152 of 295

OPEL COMBO E 2019.75 Používateľská príručka (in Slovak) 150Jazda0:zapaľovanie vypnuté: niektoré
funkcie zostanú aktívne, pokým
nevyberiete kľúč alebo neotvoríte dvere vodiča, ak bolo
zapaľovanie predtým zapnuté1:zapaľovanie v režime napája

Page 153 of 295

OPEL COMBO E 2019.75 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda1519Varovanie
Ak je vybitý akumulátor vozidla,
nesmie sa vozidlo odťahovať,
štartovať rozťahovaním alebo
pomocným akumulátorom, lebo
zámok volantu nie je možné
odistiť.
Ovládanie v

Page 154 of 295

OPEL COMBO E 2019.75 Používateľská príručka (in Slovak) 152JazdaMechanická prevodovka: Ak je
zapnutá funkcia Autostop, motor je
možné naštartovať zošliapnutím
pedálu spojky 3 153.
Automatická prevodovka: Ak je
zapnutá funkcia Autostop, motor je

Page 155 of 295

OPEL COMBO E 2019.75 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda153Štartovanie vozidla pri nízkych
teplotách
Štartovanie motora bez prídavných
ohrievačov je možný do -25 °C pri
vznetových motoroch a do -30 °C pri
benzínových. Vyžaduje sa pri to

Page 156 of 295

OPEL COMBO E 2019.75 Používateľská príručka (in Slovak) 154JazdaSystém stop-štart deaktivujete
manuálne stlačením tlačidla Ò.
Deaktiváciu indikuje rozsvietenie
indikátora LED v tlačidle.
AutostopVozidlá s mechanickou prevodovkou
Funkciu Autosto

Page 157 of 295

OPEL COMBO E 2019.75 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda155Zábeh nového vozidla 3 149.
Ochrana proti vybitiu akumulátora vozidla
Na zabezpečenie spoľahlivého
reštartovania motora je v systéme
stop-štart implementovaných
niekoľko prvkov zabr

Page 158 of 295

OPEL COMBO E 2019.75 Používateľská príručka (in Slovak) 156Jazda● Ak je vozidlo na vodorovnompovrchu alebo na svahu
smerom nahor, zaraďte prvý
prevodový stupeň alebo
posuňte voliacu páku do polohy P . Na svahu smerom hore
natočte predné kolesá s

Page 159 of 295

OPEL COMBO E 2019.75 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda157Spustenie saturácie filtra výfukových
plynov indikuje dočasné rozsvietenie kontrolky % alebo C, ktoré bude
sprevádzať hlásenie v informačnom
centre vodiča.
Hneď, keď to dopravn

Page 160 of 295

OPEL COMBO E 2019.75 Používateľská príručka (in Slovak) 158Jazda9Varovanie
Dbajte nato, aby sa vám roztok
AdBlue nedostal do očí ani na
pokožku.
Ak dôjde ku kontaktu s očami
alebo pokožkou, postihnuté
miesto opláchnite vodou.
Výstraha
Zabráňte