OPEL CORSA E 2018 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak)

OPEL CORSA E 2018 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) CORSA E 2018 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26193/w960_26193-0.png OPEL CORSA E 2018 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak)

Page 41 of 115

OPEL CORSA E 2018 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Navigácia41Tlačidlo zrušenia na obrazovke
Počas aktívneho navádzania po trase
sa na ľavej strane obrazovky
zobrazuje tlačidlo obrazovky Zrušiť.
Ak chcete zrušiť aktívnu reláciu
navádza

Page 42 of 115

OPEL CORSA E 2018 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 42NavigáciaNastavenia mapyZobrazenie mapy
Na výber sú tri rôzne zobrazenia
mapy.
Vyberte položku L na obrazovke
mapy a potom opakovaným
stláčaním tlačidla zobrazenia mapy
na obrazovky prep

Page 43 of 115

OPEL CORSA E 2018 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Navigácia43Dopravné udalosti na mape
Dopravné udalosti môžu byť priamo
indikované na mape.
Ak chcete túto funkciu aktivovať,
výberom položky L na mape
zobrazte ponuku Možnosti. Zvoľte
P

Page 44 of 115

OPEL CORSA E 2018 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 44Navigáciavyberte položku L na mape, potom
položku Nastavenia navigácie a
potom položku Hlasové povely.
Keď je aktivovaná funkcia Normálne
hlasové povely , hlas oznámi
nasledujúci odb

Page 45 of 115

OPEL CORSA E 2018 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Navigácia45Výber cieľa prostredníctvom mapy
Presuňte sa na požadovanú časť
mapy. Podržte požadované miesto
na obrazovke. Mapa sa vycentruje
okolo tohto miesta.
Červený symbol d je zobra

Page 46 of 115

OPEL CORSA E 2018 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 46Navigácia
V prípade potreby vyberte jedno z
navrhovaných vyhľadávaných slov. Po vyplnení vstupných polí vyberte
položku Hľadať na klávesnici. Zobrazí
sa ponuka Výsledky.
Vyberte že

Page 47 of 115

OPEL CORSA E 2018 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Navigácia47obľúbenej adresy zobrazte ďalšie
tlačidlá funkcií a potom vyberte
položku Q alebo P.
Názov obľúbenej adresy možno
zmeniť. Otvorte zoznam obľúbených
adries, výberom polo

Page 48 of 115

OPEL CORSA E 2018 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 48Navigácia
Ak je aktivované navádzanie po
trase, k dispozícii sú dve rôzne karty.
Vyberte si jednu z kariet:
● Pozdĺž trasy : možné ciele na
aktuálne aktívnej trase
● V cieli : možn

Page 49 of 115

OPEL CORSA E 2018 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Navigácia49Nastavenie trasy
Ak systém nájde viac ako jednu
možnú trasu, môžete si vybrať jednu z navrhnutých trás.
Výberom položky Trasy zobrazte
zoznam všetkých trás rozpoznaných
sys

Page 50 of 115

OPEL CORSA E 2018 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 50NavigáciaDotykom na veľkú šípku odbočenia
na ľavej strane znova prehráte
posledný hlasový pokyn navádzania.
Spustenie a zrušenie navádzania
po trase
Ak chcete spustiť navádzanie po
tr