OPEL GRANDLAND X 2019 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL GRANDLAND X 2019 Používateľská príručka (in Slovak) GRANDLAND X 2019 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26214/w960_26214-0.png OPEL GRANDLAND X 2019 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 171 of 287

OPEL GRANDLAND X 2019 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda169Aktivovanie funkcie
Nastavenie rýchlosti vodičom
Adaptívny tempomat sa musí
aktivovať manuálne pri rýchlostiach v rozmedzí 30 km/h a 180 km/h. V
prípade vozidiel s automatickou
prevod

Page 172 of 287

OPEL GRANDLAND X 2019 Používateľská príručka (in Slovak) 170JazdaAk je nastavená rýchlosť prekročená,indikácia nastavenej rýchlosti bliká v
Informačnom centre vodiča a objaví
sa varovná správa.9 Varovanie
Ak vodič začne akcelerovať,
automati

Page 173 of 287

OPEL GRANDLAND X 2019 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda171Ak beží motor a je aktivovaný
adaptívny tempomat (sivá), môžete
upraviť nastavenie vzdialenosti
odstupu:
Stlačte Ö. Aktuálne nastavenie sa
zobrazí v Informačnom centre vodiča.
S

Page 174 of 287

OPEL GRANDLAND X 2019 Používateľská príručka (in Slovak) 172JazdaVypnutie systému
Stlačte C, zruší sa výber režimu
adaptívneho tempomatu a indikácia
adaptívneho tempomatu v
informačnom centre vodiča zhasne.
Stlačením ß sa aktivuje
obmedzova

Page 175 of 287

OPEL GRANDLAND X 2019 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda173Zákruty
Adaptívny tempomat počíta
predpokladanú dráhu na základe
odstredivej sily. Táto predpokladaná dráha berie do úvahy charakteristiku
aktuálnej zákruty, avšak nedokáže
pre

Page 176 of 287

OPEL GRANDLAND X 2019 Používateľská príručka (in Slovak) 174JazdaZohľadnenie kopcov9Varovanie
Adaptívny tempomat nepoužívajte
na strmých kopcoch.
Výkon systému na kopcoch závisí od
rýchlosti vozidla, zaťaženia vozidla,
dopravných podmienok a od

Page 177 of 287

OPEL GRANDLAND X 2019 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda175Varovanie pred čelnou
zrážkou
Varovanie pred čelnou zrážkou môže
pomôcť pri predchádzaní vzniku škôd spôsobených pri čelných zrážkach
alebo pri ich zmierňovaní.
Systém v

Page 178 of 287

OPEL GRANDLAND X 2019 Používateľská príručka (in Slovak) 176Jazdadopravných podmienok,
poveternostných podmienok a
podmienok viditeľnosti.
Pri jazde je vždy potrebná úplná
pozornosť vodiča. Vodič musí byť
vždy pripravený zasiahnuť a
použiť

Page 179 of 287

OPEL GRANDLAND X 2019 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda177brzdenia vodiča upozorní varovanie
pred čelnou zrážkou alebo varovanie
ochrany chodcov vpredu.
Varovanie pred čelnou zrážkou
3 175
Ochrana chodcov vpredu 3 180
Aktívne núdzové brz

Page 180 of 287

OPEL GRANDLAND X 2019 Používateľská príručka (in Slovak) 178Jazdanárazová rýchlosť pri zrážke alebo sazrážke predišlo. Ak je aktívne
núdzové brzdenie, m bliká na
prístrojovom paneli. V závislosti od
situácie môže vozidlo automaticky
brzdi