AUX Peugeot 308 2018 Priročnik za lastnika (in Slovenian)

Peugeot 308 2018 Priročnik za lastnika (in Slovenian) 308 2018 Peugeot Peugeot https://www.carmanualsonline.info/img/29/28640/w960_28640-0.png Peugeot 308 2018 Priročnik za lastnika (in Slovenian)

Page 238 of 324

Peugeot 308 2018  Priročnik za lastnika (in Slovenian) 2
Pr vi koraki
Pritisnite: vklop/izklop.
Zavrtite: prilagoditev glasnosti.
Kratek	 pritisk: 	 zamenjava 	 zvočnega 	
v

ira 	 (radio; 	 USB; 	 AUX 	 (če 	 je 	
p

riključena 	 oprema); 	 pretočno

Page 239 of 324

Peugeot 308 2018  Priročnik za lastnika (in Slovenian) 3
Radio:
Kratek pritisk: prikaz seznama 
radijskih postaj.
Dolg pritisk: posodobitev seznama.
Medij:
Kratek pritisk: prikaz seznama map.
Dolg	 pritisk: 	 prikaz 	 možnosti 	 za 	
ra

zvrščanje.
Raz

Page 244 of 324

Peugeot 308 2018  Priročnik za lastnika (in Slovenian) 8
Pritisnite na ta gumb za prikaz 
vsebinsko povezanega menija 
funkcije medija.
Pritisnite na ta gumb za izbor 
izbranega
	na
čina
	p
 redvajanja.
Pritisnite na ta gumb za potrditev.
Izbor
	
se
	
pr

Page 255 of 324

Peugeot 308 2018  Priročnik za lastnika (in Slovenian) 3
V primeru zelo visokih temperatur se 
glasnost	 lahko 	 zmanjša 	 in 	 tako 	 zaščiti 	
s

istem. 	 Sistem 	 lahko 	 preide 	 tudi 	 v 	 stanje 	
p

ripravljenosti 	 (popolna 	 izključitev 	 zas

Page 261 of 324

Peugeot 308 2018  Priročnik za lastnika (in Slovenian) 9
Če	postaja	DAB,	ki	jo	poslušate,	ni	dostopna 	 na 	 FM 	 ali 	 funkcija 	 »FM-DAB 	
F

ollow-up« 	 (Samodejni 	 preklop 	 FM-DAB) 	
n

i vklopljena, bo ob slabem digitalnem 
signalu zvok prekinj

Page 297 of 324

Peugeot 308 2018  Priročnik za lastnika (in Slovenian) 23
Izberite »Radio settings 
(Nastavitve radia) «.
Izberite » General (Splošno) «.
Vklopite/izklopite » Station follow 
(Sledenje postaj) «.
Pritisnite na » OK«.
Če
	
je
	 vključena 	 funkc

Page 303 of 324

Peugeot 308 2018  Priročnik za lastnika (in Slovenian) 29
Izberite zavihek »Delayed« 	(
Zakasnjeno) 	 ali 	 »Arrived 
(Dospelo) «
	 ali 	 »Not available (Ni 
na voljo) «
	 ali 	 »Other (Drugo) «
	 z 	
m

ožnostjo 	 pisanja 	 novih 	 sporočil.
Za