Peugeot Expert VU 2009 Kullanım Kılavuzu (in Turkish)

Peugeot Expert VU 2009 Kullanım Kılavuzu (in Turkish) Expert VU 2009 Peugeot Peugeot https://www.carmanualsonline.info/img/29/15918/w960_15918-0.png Peugeot Expert VU 2009 Kullanım Kılavuzu (in Turkish)

Page 41 of 226

Peugeot Expert VU 2009 Kullanım Kılavuzu (in Turkish) 39
  Direksiyondaki kumandalar  
�E�R�G�O�N�O�M�� �v�e� �K�O�N�F�O�R
3
� � �F�a�r�l�a�r�ı�n� �o�t�o�m�a�t�i�k� �y�a�n�m�a�s�ı� � � �D�e�v�r�e�y�e� �s�o�k�m�a� 
� �H�a�l�k�a�y�ı� � 
�A�U�T�

Page 42 of 226

Peugeot Expert VU 2009 Kullanım Kılavuzu (in Turkish) 40
  Direksiyondaki kumandalar  
� �C�A�M� �S��L�E�C�E�K�L�E�R��N��N� �K�U�M�A�N�D�A�S�I� 
� � �M�a�n�u�e�l� �ö�n� �c�a�m� �s�i�l�e�c�e�ğ�i� 
 
2 � � �H�ı�z�l�ı� �s�i�l�m�e� �(�k�u�

Page 43 of 226

Peugeot Expert VU 2009 Kullanım Kılavuzu (in Turkish) � �4�1
  Direksiyondaki kumandalar  
�E�R�G�O�N�O�M�� �v�e� �K�O�N�F�O�R
3
� � �Ö�n� �s�i�l�e�c�e�ğ�i�n� �ö�z�e�l� �k�o�n�u�m�u� 
� �K�o�n�t�a�ğ�ı� �k�a�p�a�t�t�ı�k�t�a�n� �s�o�n�r�a� �

Page 44 of 226

Peugeot Expert VU 2009 Kullanım Kılavuzu (in Turkish) �4�2
  Direksiyondaki kumandalar  
� �H�I�Z� �S�A�B��T�L�E�Y��C�� �"�C�R�U�I�S�E�"� 
� �P�r�o�g�r�a�m�l�a�n�m�a�k� �v�e�y�a� �d�e�v�r�e�y�e� �g�i�r�m�e�k� �i�ç�i�n�,� 
�a�r�a�c�ı�n� �h�ı�

Page 45 of 226

Peugeot Expert VU 2009 Kullanım Kılavuzu (in Turkish) 43
  Direksiyondaki kumandalar  
�E�R�G�O�N�O�M�� �v�e� �K�O�N�F�O�R
3
� � �İ�ş�l�e�v�i�n� �s�e�ç�i�l�m�e�s�i� 
� � � �-� � �T�o�p�u�z�u� � �C�R�U�I�S�E� � �k�o�n�u�m�u�n�a� �g�e�t�i�r�i�n

Page 46 of 226

Peugeot Expert VU 2009 Kullanım Kılavuzu (in Turkish) 44
  Direksiyondaki kumandalar  
� � �İ�ş�l�e�v�i�n� �d�u�r�d�u�r�u�l�m�a�s�ı� 
� � � �-� � �T�a�m�a�m�e�n� �d�u�r�d�u�r�m�a�k� �i�ç�i�n� �t�o�p�u�z�u� � 0 
�k�o�n�u�m�u�n�a� �g�e�t�i�r�i�n

Page 47 of 226

Peugeot Expert VU 2009 Kullanım Kılavuzu (in Turkish) � �4�5
  Direksiyondaki kumandalar  
�E�R�G�O�N�O�M�� �v�e� �K�O�N�F�O�R
3
� �H�I�Z� �S�I�N�I�R�L�A�Y�I�C�I� �"�L�I�M�I�T�"� 
� �B�u�n�u�n�l�a� �b�i�r�l�i�k�t�e�,� �d�i�r�e�n�ç� �n�o�k�t�a�s�ı�

Page 48 of 226

Peugeot Expert VU 2009 Kullanım Kılavuzu (in Turkish) �4�6
  Direksiyondaki kumandalar  
� � �İ�ş�l�e�v�i�n� �s�e�ç�i�l�m�e�s�i� 
� � � �-� � �T�o�p�u�z�u� � �L�I�M�I�T� � �k�o�n�u�m�u�n�a� �g�e�t�i�r�i�n�i�z�.� 
�S�ı�n�ı�r�l�a�y�ı�c�ı� �s�e

Page 49 of 226

Peugeot Expert VU 2009 Kullanım Kılavuzu (in Turkish) 47
  Direksiyondaki kumandalar  
�E�R�G�O�N�O�M�� �v�e� �K�O�N�F�O�R
3
� � �H�ı�z�ı�n� �y�a�n�ı�p� �s�ö�n�m�e�s�i� 
� �A�ş�a�ğ�ı�d�a�k�i� �d�u�r�u�m�l�a�r�d�a� �s�ü�r�a�t� �y�a�n�ı�p

Page 50 of 226

Peugeot Expert VU 2009 Kullanım Kılavuzu (in Turkish) 48
� � � �H�a�v�a�l�a�n�d�ı�r�m�a� � � 
� �M�A�N�U�E�L� �A�Y�A�R�L�I� 
� �E�ğ�e�r� �b�u� �d�o�n�a�n�ı�m� �a�r�a�c�ı�n�ı�z�d�a� �m�e�v�c�u�t�s�a�,� 
�k�u�m�a�n�d�a�l�a�r�,� �k�u�m�a�n�d�a� �p�a�n