battery SKODA YETI 2010 1.G / 5L Amundsen Navigation System Manual

SKODA YETI 2010 1.G / 5L YETI 2010 1.G / 5L SKODA SKODA 2010-01-01
79 100 551

Page 7 of 40

SKODA YETI 2010 1.G / 5L Amundsen Navigation System Manual, Page 7

Page 8 of 40

SKODA YETI 2010 1.G / 5L Amundsen Navigation System Manual, Page 8