Hyundai Solati 2015 쏠라티 표준4 내비게이션 (in Korean)

Hyundai Solati 2015 쏠라티 표준4 내비게이션 (in Korean) https://www.carmanualsonline.info/img/35/16770/w960_16770-0.png Hyundai Solati 2015 쏠라티 표준4 내비게이션 (in Korean)

Page 1 of 140

Hyundai Solati 2015 쏠라티 표준4 내비게이션 (in Korean) 멀티미디어 상담 (카오디오) : 1588-7278
59KF06
 
CAR MULTIMEDIA SYSTEM l 사용설명서
CAR MULTIMEDIA SYSTEM
�)�@�&�6�@�(����<�,�3�>��"�7�/��$�0�7�&�3��J�O�E�E������
�)�@�&�6

Page 2 of 140

Hyundai Solati 2015 쏠라티 표준4 내비게이션 (in Korean) 고객 카드

�}:	�

¿z±×
š
±×
y
ã

}z

y
ã

�(�-�"�4�4� �"�/�5�	
,;�

Page 3 of 140

Hyundai Solati 2015 쏠라티 표준4 내비게이션 (in Korean) 	‰
y
8�
$Þ	È�ÈX	&�
M	¯�
±	-	&	ß�

Page 4 of 140

Hyundai Solati 2015 쏠라티 표준4 내비게이션 (in Korean) ���*�~0
1. 기본
경고 및 주의 .............................................. 1-2
제품의 주요 특징 ...................................... 1-4
각 부의 명칭 및 기능 ............

Page 5 of 140

Hyundai Solati 2015 쏠라티 표준4 내비게이션 (in Korean) �~0��*��
00
4. 내비게이션
기본기능 .................................................... 4-2
r:q
I

Page 6 of 140

Hyundai Solati 2015 쏠라티 표준4 내비게이션 (in Korean) ���*�~0
6. 환경 설정
환경 설정 모드 .......................................... 6-2Page 7 of 140

Hyundai Solati 2015 쏠라티 표준4 내비게이션 (in Korean) SD카드 사용 시 주의사항
!Ÿ�4�% X�b�Â�
b1�Ñè
��� ��	&	.�2
X�
º	À��4�% X�b�Â�
b1
7��4�% X	ì�	&	.	À�	ß(3�ʤ	&�×
Ñ>�

S	#

Page 8 of 140

Hyundai Solati 2015 쏠라티 표준4 내비게이션 (in Korean) �J�1�P�E Õ
�J�1�P�E Õ�
7��"�Q�Q�M�F��*�O�D�
D�aþš´
Qäî�
�#�M�V�F�U�P�P�U�I Õ
6H	 Õ�
XCü�Â�ýŠ×��#�M�V�F�U�P�P�U�I��4�*�(�
��*�O�D�
D�aþš´
It�
�


Page 9 of 140

Hyundai Solati 2015 쏠라티 표준4 내비게이션 (in Korean) ƒŠ�Â�
±
D


?�
D�zŸ�Â�ÝÞ
J
:�	&
Xá�x
part.1 기본
01
�)�@�&�6�@�(����<�,�3�>�"�7�/��Q�B�S�U���J�O�E�E������
�)�@�&�6�@�(����<�,�3�>�"�7�/��Q�B�S�U���

Page 10 of 140

Hyundai Solati 2015 쏠라티 표준4 내비게이션 (in Korean) �����*�Ý
 안전을 위한 경고 사항
!
Page:   1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 ... 140 next >