alarm JEEP COMPASS 2018 Instrukcja obsługi (in Polish)

JEEP COMPASS 2018 Instrukcja obsługi (in Polish) COMPASS 2018 JEEP JEEP https://www.carmanualsonline.info/img/16/32071/w960_32071-0.png JEEP COMPASS 2018 Instrukcja obsługi (in Polish)

Page 17 of 414

JEEP COMPASS 2018  Instrukcja obsługi (in Polish) POZNAWANIE POJAZDU
KLUCZYKI..................17
Kluczyk z nadajnikiem............17
WYŁĄCZNIK ZAPŁONU.........18
System Keyless Go — Zapłon — zależnie
od wyposażenia................18
Zinteg

Page 21 of 414

JEEP COMPASS 2018  Instrukcja obsługi (in Polish) Przycisk START/STOP działa w trzech try-
bach. Te trzy tryby to: OFF (Wyłączony),
ON/RUN (Zapłon) i START (Rozruch).
UWAGA:
Jeśli stan/tryb wyłącznika zapłonu nie zmie-
nia się po naciśnięc

Page 22 of 414

JEEP COMPASS 2018  Instrukcja obsługi (in Polish) PRZESTROGA!
Niezablokowany samochód jest łatwym
celem dla złodzieja. Jeśli samochód bę-
dzie pozostawiony bez nadzoru, należy
bezwzględnie wyjąć kluczyk z nadajni-
kiem z wyłącznika zapło

Page 24 of 414

JEEP COMPASS 2018  Instrukcja obsługi (in Polish) UKŁAD ZDALNEGO
URUCHAMIANIA —
ZALEŻNIE OD
WYPOSAŻENIA
Dwukrotnie nacisnąć i zwolnić przycisk zdal-
nego uruchamiania na kluczyku z nadajni-
kiem w ciągu pięciu sekund. Naciśnięcie
przycisk

Page 25 of 414

JEEP COMPASS 2018  Instrukcja obsługi (in Polish) Uzbrajanie systemu
Aby uzbroić system alarmowy pojazdu, wy-
konać następujące czynności:
1. Upewnić się, że wyłącznik zapłonu jest
ustawiony w położeniu OFF
(Wyłączony).
2. Zablokować

Page 26 of 414

JEEP COMPASS 2018  Instrukcja obsługi (in Polish) DRZWI
Funkcja Keyless Enter-N-Go —
pasywne otwieranie drzwi
Układ pasywnego otwierania drzwi stanowi
dopełnienie układu dostępu bezkluczyko-
wego oraz funkcji Keyless Enter-N-Go —
pasywne otwi

Page 79 of 414

JEEP COMPASS 2018  Instrukcja obsługi (in Polish) — Lampka ostrzegawcza przypo-
minająca o zapięciu pasów bezpie-
czeństwa
Lampka sygnalizuje, że kierowca lub pasa-
żer nie zapiął pasa bezpieczeństwa. Jeśli
zapłon zostanie najpierw ustaw

Page 84 of 414

JEEP COMPASS 2018  Instrukcja obsługi (in Polish) w oponach. Jeśli układ wykryje usterkę,
lampka będzie błyskać przez około minutę,
a następnie zacznie świecić w sposób cią-
gły. Ta sekwencja będzie się powtarzać przy
każdym rozruch

Page 106 of 414

JEEP COMPASS 2018  Instrukcja obsługi (in Polish) Układ BSM może także być skonfigurowany
tak, aby generował alarm w postaci sygnału
dźwiękowego i ściszał radio, aby zawiado-
mić kierowcę o obiektach, które znalazły się
w martwej stref

Page 224 of 414

JEEP COMPASS 2018  Instrukcja obsługi (in Polish) W przypadku usterki czerwona kontrolka po-
zostaje włączona. Po wykryciu usterki przez
system SOS-Emergency Call (Połączenie
awaryjne-SOS):
• Dioda LED znajdująca się obok przycisku
SOS będzi
Page:   1-10 11-20 next >