OPEL CASCADA 2019 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL CASCADA 2019 Používateľská príručka (in Slovak) CASCADA 2019 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26147/w960_26147-0.png OPEL CASCADA 2019 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 151 of 271

OPEL CASCADA 2019 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda149Akonáhle je zaradený prevodový
stupeň, po uvoľnení brzdového
pedála sa vozidlo začne pomaly
rozbiehať.
Brzdenie motorom
Aby ste využili brzdiaci účinok
motora, zvoľte pri jazde z

Page 152 of 271

OPEL CASCADA 2019 Používateľská príručka (in Slovak) 150JazdaPoruchaV prípade poruchy sa v informačnom
centre vodiča zobrazí správa vozidla. Správy vozidla 3 104.
Prevodové stupne sa už nebudú
preraďovať automaticky. Môžete
pokračovať v

Page 153 of 271

OPEL CASCADA 2019 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda151Mechanická
prevodovka
Ak chcete zaradiť spiatočku, v
stojacom vozidle po zošliapnutí
pedálu spojky stlačte uvoľňovacie
tlačidlo na voliacej páke a zaraďte
prevod.
Ak sa vám spiato

Page 154 of 271

OPEL CASCADA 2019 Používateľská príručka (in Slovak) 152JazdaAk niektoré z kolies začne javiť sklon
k zablokovaniu, začne systém ABS
regulovať brzdný tlak v príslušnom
kolese. Vozidlo zostane riaditeľné,
dokonca i pri prudkom brzdení.
Hneď

Page 155 of 271

OPEL CASCADA 2019 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda153Ak chcete znížiť prevádzkové sily
parkovacej brzdy zošliapnite
súčasne aj brzdový pedál.
Kontrolka R 3 93.
Elektrická parkovacia brzda
Použitie v stojacom vozidle
9 Varovanie
Pot

Page 156 of 271

OPEL CASCADA 2019 Používateľská príručka (in Slovak) 154JazdaUvoľnenie elektrickej parkovacej
brzdy: stlačte a držte spínač m dlhšie
ako 2 sekundy. Ak kontrolka m
zhasne, elektrická parkovacia brzda
je uvoľnená.
Kontrolka m bliká: elektrick

Page 157 of 271

OPEL CASCADA 2019 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda155
Systém TC je funkčný po každom
naštartovaní motora, hneď ako
zhasne kontrolka b.
Keď systém TC pracuje, bliká b.
9 Varovanie
Nenechajte sa na základe tohto
bezpečnostného prvku

Page 158 of 271

OPEL CASCADA 2019 Používateľská príručka (in Slovak) 156Jazda
Systém ESC je funkčný po každom
naštartovaní motora, hneď ako
zhasne kontrolka b.
Keď systém ESC pracuje, bliká b.
9 Varovanie
Nenechajte sa na základe tohto
bezpečnostného prv

Page 159 of 271

OPEL CASCADA 2019 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda157Deaktivácia režimov SPORT a
TOUR opätovným stlačením
príslušného tlačidla.
V každom jazdnom režime Flex Ride
zapája do siete nasledujúce
elektronické systémy:
● Kontinuálne

Page 160 of 271

OPEL CASCADA 2019 Používateľská príručka (in Slovak) 158Jazdariadiaca jednotka ovládania režimu
jazdy automaticky zmení nastavenia
v rámci zvoleného režimu jazdy alebo ak zistí väčšiu variabilitu, režim jazdyzmení súhlasne so zmenami jazdy.