Peugeot 107 Dag 2006.5 Owner's Manual

Peugeot 107 Dag 2006.5 Owner's Manual 107 Dag 2006.5 Peugeot Peugeot https://www.carmanualsonline.info/img/29/9600/w960_9600-0.png Peugeot 107 Dag 2006.5 Owner's Manual

Page 1 of 93

Peugeot 107 Dag 2006.5 Owners Manual �4
�F�A�M�I�L�I�A�R�I�S�A�T�I�O�N
�I�N�S�T�R�U�M�E�N�T�S� �A�N�D� 
�C�O�N�T�R�O�L�S
�1�.� �B�o�n�n�e�t� �r�e�l�e�a�s�e
�2�. � �H�e�a�d�l�a�m�p� �a�d�j�u�s�t�m�e�n�t
�3�. � �P�a�s�s�e�n�g�e�r� �a�i

Page 2 of 93

Peugeot 107 Dag 2006.5 Owners Manual �5
�F�A�M�I�L�I�A�R�I�S�A�T�I�O�N
�I�N�S�T�R�U�M�E�N�T�S� �A�N�D� 
�C�O�N�T�R�O�L�S
�1�.� �D�r�i�v�e�r��s� �e�x�t�e�r�i�o�r� �m�i�r�r�o�r� �c�o�n�t�r�o�l
�2�. � �I�n�s�t�r�u�m�e�n�t� �p�a�n�e�l
�3

Page 3 of 93

Peugeot 107 Dag 2006.5 Owners Manual �6
�F�A�M�I�L�I�A�R�I�S�A�T�I�O�N
�K�E�Y�S
�T�h�e� �k�e�y�s� �a�l�l�o�w� �y�o�u� �t�o� �s�w�i�t�c�h� �o�n� �t�h�e� 
�i�g�n�i�t�i�o�n� �a�n�d� �o�p�e�r�a�t�e� �t�h�e� �l�o�c�k�s� �o�n� �t�h�e�

Page 4 of 93

Peugeot 107 Dag 2006.5 Owners Manual �7
�F�A�M�I�L�I�A�R�I�S�A�T�I�O�N
�F�R�O�N�T� �E�L�E�C�T�R�I�C� �W�I�N�D�O�W�S
�A�.� �O�p�e�n�i�n�g� �a�n�d� �c�l�o�s�i�n�g� �c�o�n�t�r�o�l�.
�P�u�s�h� �o�r� �p�u�l�l� �c�o�n�t�r�o�l� �A�.
�� �4�

Page 5 of 93

Peugeot 107 Dag 2006.5 Owners Manual �8
�F�A�M�I�L�I�A�R�I�S�A�T�I�O�N
�F�R�O�N�T� �S�E�A�T�S
�1�.� �F�o�r�w�a�r�d�s�-�b�a�c�k�w�a�r�d�s� 
�a�d�j�u�s�t�m�e�n�t�. �2�.
� �S�e�a�t� �b�a�c�k� �a�n�g�l�e� �a�d�j�u�s�t�m�e�n�t�. �3�.� �A�c

Page 6 of 93

Peugeot 107 Dag 2006.5 Owners Manual �9
�F�A�M�I�L�I�A�R�I�S�A�T�I�O�N
�P�A�S�S�E�N�G�E�R� �A�I�R� �B�A�G� 
�D�I�S�A�R�M�I�N�G
�1�.� �I�n�s�e�r�t�i�o�n� �o�f� �t�h�e� �k�e�y�.
�2�. � �S�e�l�e�c�t�i�o�n� �o�f� �t�h�e� �"�O�F�F�"� �p�o

Page 7 of 93

Peugeot 107 Dag 2006.5 Owners Manual �1�0
�F�A�M�I�L�I�A�R�I�S�A�T�I�O�N
�W�h�e�n� �t�h�i�s� �b�l�o�c�k� �fl�a�s�h�e�s�,� 
�a�c�c�o�m�p�a�n�i�e�d� �b�y� �a�n� �a�u�d�i�b�l�e� 
�s�i�g�n�a�l�,� �y�o�u� �h�a�v�e� �e�n�o�u�g�h� 
�f�u

Page 8 of 93

Peugeot 107 Dag 2006.5 Owners Manual �1�1
�F�A�M�I�L�I�A�R�I�S�A�T�I�O�N
�W�I�P�E�R�S� �S�T�A�L�K
�R�e�a�r� �w�i�p�e�r� �a�n�d� �w�a�s�h�-�w�i�p�e
�R�i�n�g� �C
�L�I�G�H�T�S� �S�T�A�L�K
�L�i�g�h�t�s� �o�f�f�. 
�S�i�d�e� �l�i�g�h�t�s�. 
�D

Page 9 of 93

Peugeot 107 Dag 2006.5 Owners Manual �1�2
�F�A�M�I�L�I�A�R�I�S�A�T�I�O�N
�H�E�A�T�I�N�G
�T�e�m�p�e�r�a�t�u�r�e� �a�d�j�u�s�t�m�e�n�t
�A�i�r� �fl�o�w� �a�d�j�u�s�t�m�e�n�t
�A�i�r� �d�i�s�t�r�i�b�u�t�i�o�n� 
�a�d�j�u�s�t�m�e�n�t �R�e�a�r�

Page 10 of 93

Peugeot 107 Dag 2006.5 Owners Manual �1�3
�F�A�M�I�L�I�A�R�I�S�A�T�I�O�N
�I� �r�e�q�u�i�r�e�.�.�.�H�e�a�t�i�n�g� �o�r� �M�a�n�u�a�l� �a�i�r� �c�o�n�d�i�t�i�o�n�i�n�g
�A�i�r� �d�i�s�t�r�i�b�u�t�i�o�n �A�i�r� �fl�o�w �A�i�r� �r�e�c�i�r�c�
Page:   1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 ... 100 next >