Peugeot Expert VU 2008.5 Instrukcja Obsługi (in Polish)

Peugeot Expert VU 2008.5 Instrukcja Obsługi (in Polish) Expert VU 2008.5 Peugeot Peugeot https://www.carmanualsonline.info/img/29/15919/w960_15919-0.png Peugeot Expert VU 2008.5 Instrukcja Obsługi (in Polish)

Page 31 of 187

Peugeot Expert VU 2008.5 Instrukcja Obsługi (in Polish) � �3�1
� � � �S�t�a�n�o�w�i�s�k�o� �k�i�e�r�o�w�c�y� � � 
GOTOWY do DROGI
2
 
�W�y�w�i�e�t�l�a�c�z    stan   �z�n�a�c�z�e�n�i�e   �R�o�z�w�i"�z�a�n�i�e� �-� �a�k�c�j�a 
 
�R�e�g�u�l�a�

Page 32 of 187

Peugeot Expert VU 2008.5 Instrukcja Obsługi (in Polish) �3�2
� � � �S�t�a�n�o�w�i�s�k�o� �k�i�e�r�o�w�c�y� � � 
� �W�S�K�AD�N�I�K� �P�O�Z�I�O�M�U� �P�A�L�I�W�A� 
� �P�o�z�i�o�m� �p�a�l�i�w�a� �j�e�s�t� �s�p�r�a�w�d�z�a�n�y� �p�o� �k�aG�d�y�m� 
�w�ł"�

Page 33 of 187

Peugeot Expert VU 2008.5 Instrukcja Obsługi (in Polish) � �3�3
� � � �S�t�a�n�o�w�i�s�k�o� �k�i�e�r�o�w�c�y� � � 
GOTOWY do DROGI
2
� � �D�z�i�a�ł�a�n�i�e� 
� �W� �c�h�w�i�l�i� �w�ł"�c�z�e�n�i�a� �z�a�p�ł�o�n�u� �i� �p�r�z�e�z� �n�a�s�t�p�n�e� 
�k

Page 34 of 187

Peugeot Expert VU 2008.5 Instrukcja Obsługi (in Polish) � �3�3
� � � �S�t�a�n�o�w�i�s�k�o� �k�i�e�r�o�w�c�y� � � 
GOTOWY do DROGI
2
� � �D�z�i�a�ł�a�n�i�e� 
� �W� �c�h�w�i�l�i� �w�ł"�c�z�e�n�i�a� �z�a�p�ł�o�n�u� �i� �p�r�z�e�z� �n�a�s�t�p�n�e� 
�k

Page 35 of 187

Peugeot Expert VU 2008.5 Instrukcja Obsługi (in Polish) �3�4
� � � �S�t�a�n�o�w�i�s�k�o� �k�i�e�r�o�w�c�y� � � � �P�o� �w�y�k�o�n�a�n�i�u� �t�e�j� �o�p�e�r�a�c�j�i�,� �j�e;�l�i� �c�h�c�e�c�i�e� 
�P�a1�s�t�w�o� �o�d�ł"�c�z�y�ć� �a�k�u�m�u�l�a�t�o�r�,

Page 36 of 187

Peugeot Expert VU 2008.5 Instrukcja Obsługi (in Polish) �3�4
� � � �S�t�a�n�o�w�i�s�k�o� �k�i�e�r�o�w�c�y� � � � �P�o� �w�y�k�o�n�a�n�i�u� �t�e�j� �o�p�e�r�a�c�j�i�,� �j�e;�l�i� �c�h�c�e�c�i�e� 
�P�a1�s�t�w�o� �o�d�ł"�c�z�y�ć� �a�k�u�m�u�l�a�t�o�r�,

Page 37 of 187

Peugeot Expert VU 2008.5 Instrukcja Obsługi (in Polish) � �3�5
� � � �S�k�r�z�y�n�i�e� �b�i�e�g�ó�w� �i� �k�i�e�r�o�w�n�i�c�a� � � 
GOTOWY do DROGI
2
� � �B�i�e�g� �w�s�t�e�c�z�n�y� 
� �P�r�z�y� �s�k�r�z�y�n�i� �6� �b�i�e�g�o�w�e�j�,� �w� �c�e�l�u� �

Page 38 of 187

Peugeot Expert VU 2008.5 Instrukcja Obsługi (in Polish) � � � �U�r�u�c�h�a�m�i�a�n�i�e� �i� �w�y�ł"�c�z�a�n�i�e� � � 
� �U�R�U�C�H�A�M�I�A�N�I�E� �I� �W�Y�Ł�C�Z�A�N�I�E� 
� � �K�l�u�c�z�e� 
� �U�w�aG�a�ć�,� �a�b�y� �k�l�u�c�z� �n�i�e� �z�a�b�r�u�

Page 39 of 187

Peugeot Expert VU 2008.5 Instrukcja Obsługi (in Polish) 37
� � � �P�r�z�e�ł"�c�z�n�i�k�i� �p�r�z�y� �k�i�e�r�o�w�n�i�c�y� � � 
�E�R�G�O�N�O�M�I�A� �i� �K�O�M�F�O�R�T
3
� � �Z�m�i�a�n�a� �w�i�a�t�ł�a� �m�i�j�a�n�i�a� �/� �w�i�a�t�ł�a� 
�d�r�o�g�

Page 40 of 187

Peugeot Expert VU 2008.5 Instrukcja Obsługi (in Polish) 38
� � � �P�r�z�e�ł"�c�z�n�i�k�i� �p�r�z�y� �k�i�e�r�o�w�n�i�c�y� � � � �R�e�fl� �e�k�t�o�r�y� �p�r�z�e�c�i�w�m�g�i�e�l�n�e� 
�p�r�z�e�d�n�i�e� �(�k�o�l�o�r� �z�i�e�l�o�n�y�)� 
�i� ;�w�i�a�t�ł