Alfa Romeo 147 2006 Instrukcja obsługi (in Polish)

Alfa Romeo 147 2006 Instrukcja obsługi (in Polish) 147 2006 Alfa Romeo Alfa Romeo https://www.carmanualsonline.info/img/27/31933/w960_31933-0.png Alfa Romeo 147 2006 Instrukcja obsługi (in Polish)

Page 1 of 287

Alfa Romeo 147 2006  Instrukcja obsługi (in Polish)

Page 2 of 287

Alfa Romeo 147 2006  Instrukcja obsługi (in Polish) 1
Szanowni Paƒstwo,
uwa˝amy, ˝e dokonaliÊcie znakomitego wyboru. Alfa Romeo 147 
jest nowoczesnym, wygodnym samochodem gwarantujàcym w czasie jazdy pe∏ny komfort i zapewniajàcym ca∏-
kowite

Page 3 of 287

Alfa Romeo 147 2006  Instrukcja obsługi (in Polish) 2
OBOWIÑZKOWO PRZECZYTAå PONI˚SZE INFORMACJE!ZASIALNIE PALIWEM
Silniki benzynowe
: stosowaç wy∏àcznie benzyn´ bezo∏owiowà o liczbie oktanowej (LO) nie mniejszej ni˝ 95.
Silniki JTD
: stoso

Page 4 of 287

Alfa Romeo 147 2006  Instrukcja obsługi (in Polish) 3
URZÑDZENIA ELEKTRYCZNE
Je˝eli po zakupie samochodu mamy zamiar zamontowaç dodatkowe urzàdzenia wymagajàce zasilania elektrycznego w spo-
sób ciàg∏y (co mo˝e spowodowaç stopniowe roz∏ado

Page 5 of 287

Alfa Romeo 147 2006  Instrukcja obsługi (in Polish) 4
Prosimy przestrzegaç uwag dotyczàcych obs∏ugi samochodu podanych przez Sieç sprzeda˝y samochodu, koncesjonariusza lub jakiegokolwiek
punktu ASO dzia∏ajàcego na rynku.Ksià˝eczka gwarancyjn

Page 6 of 287

Alfa Romeo 147 2006  Instrukcja obsługi (in Polish) 5
SYMBOLE W¸AÂCIWEGO U˚YTKOWANIA SAMOCHODU
Symbole przedstawione na tej stronie, sà bardzo wa˝ne i s∏u˝à do
oznaczenia tych cz´Êci instrukcji, które nale˝y przeczytaç bardzo uwa˝nie.
Ws

Page 7 of 287

Alfa Romeo 147 2006  Instrukcja obsługi (in Polish) POZNAWANIE SAMOCHODU6
SYSTEM 
ALFA ROMEO CODEAby lepiej zabezpieczyç samochód przed
kradzie˝à, wyposa˝ono go w system elek-
troniczny blokujàcy uruchomienie silnika (Al-
fa Romeo Code), który w

Page 8 of 287

Alfa Romeo 147 2006  Instrukcja obsługi (in Polish) POZNAWANIE SAMOCHODU7
Cz´Êç metalowa kluczyka s∏u˝y do:
– uruchomienia silnika
– zamka drzwi kierowcy
– wy∏àczenia poduszki powietrznej air
bag po stronie pasa˝era (na zamówienie dla

Page 9 of 287

Alfa Romeo 147 2006  Instrukcja obsługi (in Polish) POZNAWANIE SAMOCHODU8
OTWIERANIE POKRYWY 
BAGA˚NIKAPokryw´ baga˝nika mo˝na otworzyç zdal-
nie, z dystansu z zewnàtrz samochodu na-
ciskajàc przycisk (
D), nawet wtedy, gdy w∏à-
czony jest al

Page 10 of 287

Alfa Romeo 147 2006  Instrukcja obsługi (in Polish) Kody kluczyków nie do-
starczonych do ASO Alfa Ro-
meo dla wykonania proce-
dury zapami´tania zostanà skaso-
wane z pami´ci centralki CODE, aby
ewentualnie zgubione lub skra-
dzione kluczyki nie m
Page:   1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 ... 290 next >