Alfa Romeo 159 2010 Knjižica s uputama za uporabu i održavanje (in Croatian)

Alfa Romeo 159 2010 Knjižica s uputama za uporabu i održavanje (in Croatian) 159 2010 Alfa Romeo Alfa Romeo https://www.carmanualsonline.info/img/27/31885/w960_31885-0.png Alfa Romeo 159 2010 Knjižica s uputama za uporabu i održavanje (in Croatian)

Page 1 of 308

Alfa Romeo 159 2010  Knjižica s uputama za uporabu i održavanje (in Croatian) Alfa 159
PRIRU�NIK ZA UPORABU I ODRŽAVANJE

Page 2 of 308

Alfa Romeo 159 2010  Knjižica s uputama za uporabu i održavanje (in Croatian) PRODAJNO SERVISNI CENTAR
Kovinska 22, 10000 ZAGREB, Telefon: 01/38 69 000
Ekskluzivni uvoznik vozila
FIAT, ALFA ROMEO, LANCIA, JEEP, FIAT PROFFESSIONAL

Page 3 of 308

Alfa Romeo 159 2010  Knjižica s uputama za uporabu i održavanje (in Croatian) Po{tovani,
Zahvaljujemo Vam, {to ste odabrali Alfa Romeo.
Va{aje oblikovana tako da Vam pru`i potpunu sigurnost, udobnost i zadovoljstvo u vo`nji
karakteristi~nu za vozila Alfa Romea.
Ovaj priru~nik }

Page 4 of 308

Alfa Romeo 159 2010  Knjižica s uputama za uporabu i održavanje (in Croatian) OBAVEZNO PRO^ITATI!
UPOTREBA GORIVA
Benzinski motori:Diesel motori: isklju~ivo koristite bezolovan benzin sa oktanskom vrijedno{}u ne manjom od 95
R.O.N.
isklju~ivo koristite diesel gorivo namijenjeno

Page 5 of 308

Alfa Romeo 159 2010  Knjižica s uputama za uporabu i održavanje (in Croatian) DODATNI ELEKTRI^NI URE\AJI
Ako u svoje vozilo naknadno `elite ugraditi opremu koja se snabdijeva elektri~nom strujom (sa rizikom od
postupnog pra`njenja akumulatora), obratite se ovla{tenom servisu Al

Page 6 of 308

Alfa Romeo 159 2010  Knjižica s uputama za uporabu i održavanje (in Croatian) Svaki upiti koji se odnosi na opslu`ivanja vozila, treba proslijediti na ovla{tenog zastupnika vozila, podru`nicu ili
na{ured.
Jamstvena knji`ica Alfa Romea se isporu~uje zajedno sa novim vozilom i sa

Page 7 of 308

Alfa Romeo 159 2010  Knjižica s uputama za uporabu i održavanje (in Croatian) ZNAKOVI U OVOM PRIRU^NIKU
Znakovi koji su prikazani na ovima stranicama opisuje dijelove koje trebasa naro~itom pa`njom prou~iti.
OSOBNA SIGURNOST O^UVANJE OKOLI[A SIGURNOST VOZILA
Upozorenje: djelomi

Page 8 of 308

Alfa Romeo 159 2010  Knjižica s uputama za uporabu i održavanje (in Croatian) ARMATURNA PLO^A I KOMANDE
ARMATURNA PLO^A I KOMANDE
ARMATURNAPLO^AIKOMANDE
ARMATURNA PLO^A
INSTRUMENT PLO^A
SIMBOLI
ALFA ROMEO CODE SISTEM
ELEKTRONSKI KLJU^
ALARM
KONTAKT BRAVA
INSTRUMENTI
MULTIFUNKCI

Page 9 of 308

Alfa Romeo 159 2010  Knjižica s uputama za uporabu i održavanje (in Croatian) 1.2.
3. 4.5. 6.
7. 8. 9.
10. 11.
12. 13. 14. 15.
16. 17. 18.
19. 20.
21. 22.
Bo~ni podesivi ventilacijski otvori - Bo~no usmjereni ventilacijski otvori za odmagljivanje/odmrzavanje bo~nih
stakala - Ru

Page 10 of 308

Alfa Romeo 159 2010  Knjižica s uputama za uporabu i održavanje (in Croatian) INSTRUMENT PLO^A
A.B.
C.
D.
Brzinomjer (pokazuje brzinu
kretanja vozila) Upozoravaju}a
signalizacija - Broja~ okretaja
motora - Multifunkcijski zaslon
Upozoravaju}i signali isklju~ivo za
dieselske izv
Page:   1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 ... 310 next >