Alfa Romeo 166 2005 Instrukcja obsługi (in Polish)

Alfa Romeo 166 2005 Instrukcja obsługi (in Polish) 166 2005 Alfa Romeo Alfa Romeo https://www.carmanualsonline.info/img/27/31971/w960_31971-0.png Alfa Romeo 166 2005 Instrukcja obsługi (in Polish)

Page 11 of 270

Alfa Romeo 166 2005 Instrukcja obsługi (in Polish) 10
Teksty, ilustracje i dane techniczne sà bazowe dla marki samochoduw okresie druku niniejszej instrukcji.
Producent Alfy Romeo stale unowoczeÊnia i ulepsza swoich produkt,dlatego zastrzega sobie p

Page 12 of 270

Alfa Romeo 166 2005 Instrukcja obsługi (in Polish) 11
Prosimy usiàÊç wygodnie w samochodzie bardzo uwa˝nie przeczytaçnast´pne strony.
W krótkim czasie b´dzie si´ mo˝na zapoznaç z funkcjami urzà\
dzeƒ,
w które wyposa˝ony jest samochód.

Page 13 of 270

Alfa Romeo 166 2005 Instrukcja obsługi (in Polish) 12rys. 1DESKA ROZDZIELCZA
A0D0002b

Page 14 of 270

Alfa Romeo 166 2005 Instrukcja obsługi (in Polish) 13
1Kana∏y przep∏ywu powietrza do wy-
lotów na szyby boczne.
2 Wyloty powietrza na szyby boczne.
3 Dêwignia prze∏àcznika Êwiate∏ dro-
gowych, sygna∏u Êwietlnego, Êwiate∏
kierunkowska

Page 15 of 270

Alfa Romeo 166 2005 Instrukcja obsługi (in Polish) 14SYSTEM I. C. S. 
ALFA ROMEOSTEROWANIE W KIEROWNICY(rys. 2) (gdzie przewidziano)W kierownicy znajdujà si´ równie˝
przyciski do sterowania g∏ównymi funk-
cjami AUDIO systemu I. C. S. Alfa Romeo

Page 16 of 270

Alfa Romeo 166 2005 Instrukcja obsługi (in Polish) 15
Przyciski regulacji g∏oÊnoÊci
s∏uchania (B) i (C)
Nacisnàç przycisk ( B), aby zwi´kszyç s∏u-
chana g∏oÊnoÊç i przycisk ( C), aby ja
zmniejszyç.
Po krótkim naciskaniu przycisku n

Page 17 of 270

Alfa Romeo 166 2005 Instrukcja obsługi (in Polish) 16
1035PGS
rys. 5
1000PGS
rys. 4
SYSTEM 
ALFA ROMEO CODEAby lepiej zabezpieczyç samochód przed
kradzie˝à, wyposa˝ono go w system elek-
troniczny blokujàcy uruchomienie silnika
(Alfa Romeo CODE),

Page 18 of 270

Alfa Romeo 166 2005 Instrukcja obsługi (in Polish) 17
KLUCZYK Z PILOTEM 
ZDALNEGO STEROWANIA
ZCZ¢ÂCIÑ METALOWÑ 
I WSPOMAGANYM 
OTWIERANIEM I ZAMYKANIEM(rys. 6)
Kluczyk posiada:–
cz´Êç metalowà (A ), którà mo˝na z∏o-
˝yç w uchwycie klu

Page 19 of 270

Alfa Romeo 166 2005 Instrukcja obsługi (in Polish) 18
Aby z∏o˝yç sk∏adanà cz´Êç metalowà
w uchwycie kluczyka, przytrzymaç naci-
Êni´ty przycisk (B -rys. 6) i obróciç sk∏a-
danà cz´Êç metalowà w kierunku pokaza-
nym strza∏kà,

Page 20 of 270

Alfa Romeo 166 2005 Instrukcja obsługi (in Polish) 19
rys. 7
1011PGS
WYMIANA BATERII PILOTA W
KLUCZYKUJe˝eli po naciÊni´ciu przycisku pilota
zdalnego sterowania (A lub B-rys. 7)
dioda w kluczyku (C-rys. 7) b∏yÊnie krót-
ko tylko jeden raz i dio
Page:   < prev 1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 ... 270 next >