Alfa Romeo 166 2005 Instrukcja obsługi (in Polish)

Alfa Romeo 166 2005 Instrukcja obsługi (in Polish) 166 2005 Alfa Romeo Alfa Romeo https://www.carmanualsonline.info/img/27/31971/w960_31971-0.png Alfa Romeo 166 2005 Instrukcja obsługi (in Polish)

Page 41 of 270

Alfa Romeo 166 2005  Instrukcja obsługi (in Polish) 40PASY 
BEZPIECZE¡STWAU˚YCIE PASÓW 
BEZPIECZE¡STWAZapinaç pas przy wyprostowanej klatce
piersiowej i plecach przylegajàcych do
oparcia siedzenia.
Aby zapiàç pas, zaczep (A-rys. 48)
wsunàç go

Page 42 of 270

Alfa Romeo 166 2005  Instrukcja obsługi (in Polish) 41
TYLNY ÂRODKOWY PAS
BEZPIECZE¡STWA TYPU
STA¸EGO 
(rys. 51)
Aby zapiàç pas: wsunàç zaczep ( A) do
gniazda (B ) a˝ do us∏yszenia dêwi´ku
zatrzasku blokady
Aby wyregulowaç pas: przesunàç

Page 43 of 270

Alfa Romeo 166 2005  Instrukcja obsługi (in Polish) 42
Po wyregulowaniu zawsze
sprawdziç czy suwak, do
którego zamocowana jest
przelotka (B) jest prawid∏owo za-
blokowany w jednym z przewidzia-
nych po∏o˝eƒ. Przy zwolnionym su-
waku (A-rys. 52)

Page 44 of 270

Alfa Romeo 166 2005  Instrukcja obsługi (in Polish) 43
Mocne uderzenia, wibra-
cje lub wzrost tempera-
tury w obr´bie napinacza
(powy˝ej 100 ° Cmaksymalnie
przez 6 godzin) mogà spowodowaç
uszkodzenie lub uruchomienie na-
pinacza. Natomiast wibracj

Page 45 of 270

Alfa Romeo 166 2005  Instrukcja obsługi (in Polish) 44
Ka˝dy pas powinien byç
u˝yty tylko przez jednà
osob´. Nie przewoziç
dziecka na kolanach pasa˝era, sto-
sujàc jeden pas bezpieczeƒstwa dla
ochrony obojga (rys. 54). Nie zapi-
naç pasem jak

Page 46 of 270

Alfa Romeo 166 2005  Instrukcja obsługi (in Polish) 45
BEZPIECZNE
PRZEWO˚ENIE DZIECI
POWA˚NE NIE-
BEZPIECZE¡STWO:
Je˝eli poduszka
powietrzna przednia po stronie pa-
sa˝era jest aktywna nie umieszczaç
fotelika dla dziecka na tym siedze-
niu zwróc

Page 47 of 270

Alfa Romeo 166 2005  Instrukcja obsługi (in Polish) 46Wwyniku badaƒ naukowych majàcych
na celu lepsze zabezpieczenie dzieci opra-
cowano Regulamin Europejski ECE-R44,
który narzuca obowiàzek stosowania sys-
temów zabezpieczenia dziecka, dobiera-
j

Page 48 of 270

Alfa Romeo 166 2005  Instrukcja obsługi (in Polish) 47
Na rysunku pokazano przy-
k∏adowy sposób ustawie-
nia fotelika. Monta˝ fote-
lika nale˝y wykonaç wed∏ug do∏à-
czonej do niego instrukcji. Fotelik nie
mo˝e byç montowany na siedzeniu
ty

Page 49 of 270

Alfa Romeo 166 2005  Instrukcja obsługi (in Polish) 48
Na rysunku pokazano
przyk∏adowy sposób usta-
wienia fotelika. Monta˝
fotelika nale˝y wykonaç wed∏ug do-
∏àczonej do niego instrukcji. Fotelik
nie mo˝e byç montowany na siedze-
niu tyln

Page 50 of 270

Alfa Romeo 166 2005  Instrukcja obsługi (in Polish) 49
DOSTOSOWANIE SIEDZENIA PASA˚ERA DO USTAWIENIA FOTELIKASamochód odpowiada nowej Dyrektywie Europejskiej 2000/3/CE, dotyczà\
cej monta˝u fotelika dla dziecka na ró˝nych siedzeniach
ws amochodzi