gösterge paneli Hyundai Accent Blue 2014 Kullanım Kılavuzu (in Turkish)

Hyundai Accent Blue 2014 Kullanım Kılavuzu (in Turkish) Accent Blue 2014 Hyundai Hyundai https://www.carmanualsonline.info/img/35/14439/w960_14439-0.png Hyundai Accent Blue 2014 Kullanım Kılavuzu (in Turkish)

Page 15 of 532

Hyundai Accent Blue 2014 Kullanım Kılavuzu (in Turkish) 2
‹ç görünüfl / 2-2
Gösterge paneline genel bakış / 2-4
Motor bölümü / 2-6
Bir bakışta aracınız

Page 16 of 532

Hyundai Accent Blue 2014 Kullanım Kılavuzu (in Turkish) Bir bakışta aracınız
2 2
‹Ç GÖRÜNÜ�
1. Kap›/kilitli/kilitsiz tuflu ..........................4-14
2. D›fl dikiz aynas› kontrol tuflu* ..............4-41
3. Merkezi kap› kilitleme

Page 17 of 532

Hyundai Accent Blue 2014 Kullanım Kılavuzu (in Turkish) 23
Bir bakışta aracınız
1. Kap›/kilitli/kilitsiz tuflu ..........................4-14
2. D›fl dikiz aynas› kontrol tuflu* ..............4-41
3. Merkezi kap› kilitleme sistemi* ........

Page 18 of 532

Hyundai Accent Blue 2014 Kullanım Kılavuzu (in Turkish) Bir bakışta aracınız
4 2
GÖSTERGE PANEL‹NE GENEL BAKI�
1. Sürücü ön hava yast›€›* ..................3-40
2. Far kontrolü / Dönüfl sinyalleri .........4-75
3. Gösterge paneli ....

Page 19 of 532

Hyundai Accent Blue 2014 Kullanım Kılavuzu (in Turkish) 25
Bir bakışta aracınız
ORB012002R
1. Sürücü ön hava yast›€›* ..................3-40
2. Far kontrolü / Dönüfl sinyalleri .........4-75
3. Gösterge paneli ...........................

Page 50 of 532

Hyundai Accent Blue 2014 Kullanım Kılavuzu (in Turkish) Aracınızın güvenlik özellikleri
28 3
]NOT
• Ön gerdiricili emniyet kemer-
leri devreye girdi€inde, yolcu
bölmesinde bir gürültü duyu-
labilir ve bir duman ç›kar.
Bunlar normal çal›

Page 73 of 532

Hyundai Accent Blue 2014 Kullanım Kılavuzu (in Turkish) 351
Aracınızın güvenlik özellikleri
etti€i yüzeyleri derhal so€uk
suyla y›kay›p durulay›n›z ve
belirtiler sürerse bir doktora
görününüz.
Çocuk koltu€unu ön yolcu
koltu€una

Page 74 of 532

Hyundai Accent Blue 2014 Kullanım Kılavuzu (in Turkish) Aracınızın güvenlik özellikleri
52 3
Hava yast›€› uyar› ›fl›€›
Gösterge panelinizdeki hava
yast›€› uyar› ›fl›€›n›n amac›,
hava yast›€› - ‹lave Güve

Page 75 of 532

Hyundai Accent Blue 2014 Kullanım Kılavuzu (in Turkish) 353
Aracınızın güvenlik özellikleri
SRS (‹lave Güvenlik Sistemi)
parçalar› ve fonksiyonlar›
SRS sistemi afla€›daki parça-
lardan oluflur:
1. Sürücü ön hava yast›€› mo-
d

Page 76 of 532

Hyundai Accent Blue 2014 Kullanım Kılavuzu (in Turkish) Aracınızın güvenlik özellikleri
54 3
Ön hava yast›€› modülleri di-
reksiyon simidi ortas›nda ve
gösterge paneli üzerindeki ön
yolcu taraf›nda, torpido gözü-
nün üzerinde yer al
Page:   1-10 11-20 21-30 31-40 40 next >