Hyundai Accent Blue 2014 Kullanım Kılavuzu (in Turkish)

Hyundai Accent Blue 2014 Kullanım Kılavuzu (in Turkish) Accent Blue 2014 Hyundai Hyundai https://www.carmanualsonline.info/img/35/14439/w960_14439-0.png Hyundai Accent Blue 2014 Kullanım Kılavuzu (in Turkish)
Trending: gösterge paneli, ESP

Page 1 of 532

Hyundai Accent Blue 2014  Kullanım Kılavuzu (in Turkish) Bu Tanıtma ve Kullanma Kılavuzu içinde yer alan bütün bil-
giler, yayın tarihinde geçerlidir. Bununla birlikte, Hyundai, yü-
rütülmekte olan kesintisiz ürün geliştirme politikası doğrul

Page 2 of 532

Hyundai Accent Blue 2014  Kullanım Kılavuzu (in Turkish) F2
Hyundai’nizde herhangi bir �ekilde tadilat yap›lmamal›d›r. Bu tür modifikas-
yonlar Hyundai’nizin performans›n›, emniyetini ve dayan›kl›l›€›n› olumsuz
yönde etkileyebili

Page 3 of 532

Hyundai Accent Blue 2014  Kullanım Kılavuzu (in Turkish) F3
Bu k›lavuzda, UYARI, D‹KKAT ve NOT ba�l›klar› alt›nda baz› bilgilere yer ve-
rilmektedir.
Bu ba�l›klar, a�a€›daki anlamlarda kullan›lmaktad›r:
] NOT
Bu bafll›k alt›nda il

Page 4 of 532

Hyundai Accent Blue 2014  Kullanım Kılavuzu (in Turkish) F4
ÖNSÖZ
Hyundai’yi seçti€iniz için te�ekkürler. Say›lar› giderek artan seçkin Hyundai sürücüleri aras›na
kat›lman›zdan büyük k›vanç duymaktay›z. Bütün Hyundai araçlar

Page 5 of 532

Hyundai Accent Blue 2014  Kullanım Kılavuzu (in Turkish) qq
1
2
3
4
5
6
7
8
I
Giri�
Bir bak›�ta arac›n›z
Arac›n›z›n güvenlik özellikleri
Arac›n›z›n özellikleri
Arac›n›z› sürerken
Acil durumda yap›lmas› gerekenler
Bak›m
Tekn

Page 6 of 532

Hyundai Accent Blue 2014  Kullanım Kılavuzu (in Turkish)

Page 7 of 532

Hyundai Accent Blue 2014  Kullanım Kılavuzu (in Turkish) 1
Bu k›lavuzun kullan›lmas› 1-2
Yak›t gereksinimleri / 1-3
Arac›n rodaj i�lemi / 1-8
Giriş

Page 8 of 532

Hyundai Accent Blue 2014  Kullanım Kılavuzu (in Turkish) Giriş
2 1
BU KILAVUZUN KULLANIMI
Arac›n›zdan en ileri derecede
sürüfl keyfi alman›za yard›mc›
olmak istiyoruz. Kullan›c› K›la-
vuzunuz size birçok yönden
yard›mc› olabilir. T

Page 9 of 532

Hyundai Accent Blue 2014  Kullanım Kılavuzu (in Turkish) 13
Giriş
Benzinli motor
Kur�unsuz
Avrupa için
En iyi araç performans› için
RON (Oktan say›s›) 95 oktan
de€erli / AKI (Vuruntu önleme
indeksli) 91 de€erli ya da daha
yüksek de€erli ku

Page 10 of 532

Hyundai Accent Blue 2014  Kullanım Kılavuzu (in Turkish) Giriş
4 1
Kur�unlu Benzin (varsa)
Baz› ülkelerde, Hyundai’niz
kurflunlu benzin kullan›m›na
uygun olarak dizayn edilmifltir.
Kurflunlu benzin kullanmay›
düflündü€ünüzde, Hyundai
Page:   1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 ... 540 next >
Trending: ESP, gösterge paneli