OPEL CASCADA 2015.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak)

OPEL CASCADA 2015.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) CASCADA 2015.5 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26133/w960_26133-0.png OPEL CASCADA 2015.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak)

Page 101 of 141

OPEL CASCADA 2015.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Úvod101
Optimalizácia tónu pre hudobnýštýl
Vyberte položku EQ (EKVALIZÉR): .
Zobrazené možnosti ponúkajú
prednastavené basy, stredné tóny a
výšky optimalizované pre príslušný
hud

Page 102 of 141

OPEL CASCADA 2015.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 102Úvod
CD 300: vyberte položku Audio
settings (Nastavenia audiosystému) a potom položku Auto volume control
(Automatické ovládanie hlasitosti) .
Hlasitosť citlivú na rýchlosť môžete
deak

Page 103 of 141

OPEL CASCADA 2015.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Rádio103RádioPoužitie...................................... 103
Vyhľadávanie staníc ..................103
Automaticky uložené zoznamy ..104
Zoznamy obľúbených ................105
Ponuky vln

Page 104 of 141

OPEL CASCADA 2015.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 104Rádio
Vlnové pásmo DAB
Stlačením multifunkčného gombíka
otvoríte ponuku DAB a vyberte
možnosť DAB manual tuning
(Manuálne ladenie DAB) .
Otočte multifunkčným regulátorom a nastavte

Page 105 of 141

OPEL CASCADA 2015.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Rádio105
Krátkym stlačením niektorého z
tlačidiel staníc 1...6 sa naladí stanica
na príslušnej pozícii v zozname.
Zoznamy obľúbených
Stanice v ktoromkoľvek vlnovom
pásme môžete ulož

Page 106 of 141

OPEL CASCADA 2015.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 106Rádio
Pri aktívnej hlavnej ponuke rádia
stlačením multifunkčného gombíka
otvorte príslušnú ponuku pre vlnové
pásmo.
Poznámky
Ako príklady sú uvedené
nasledujúce obrazovky pre pás

Page 107 of 141

OPEL CASCADA 2015.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Rádio107
Aktualizácia zoznamov staníc
Ak stanice uložené v zozname
daného vlnového pásma už nie sú v
dosahu:
Vyberte príslušný príkaz na
aktualizáciu zoznamu staníc.
CD 400plus: Duáln

Page 108 of 141

OPEL CASCADA 2015.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 108Rádio
Momentálne prijímaná služba
(program) DAB sa preruší, ak sa
vysielajú nejaké hlásenia v predtým
aktivovanej kategórii.
Aktivácia kategórií hlásení
Vyberte položku DAB
annou

Page 109 of 141

OPEL CASCADA 2015.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Rádio109
CD 300: vyberte položku Audio
settings (Nastavenia audiosystému)
a potom položku RDS options
(Možnosti RDS) .
TA volume (Hlasitosť dopravných
správ)
Je možné nastaviť hlasitosť
d

Page 110 of 141

OPEL CASCADA 2015.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 110Rádio
Rozhlasová služba dopravných
správ
(TP = Traffic Programme - dopravný
program)
Rozhlasové stanice so službou
dopravných správ sú stanice RDS,
ktoré vysielajú dopravné správy.
Z