OPEL COMBO 2014 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak)

OPEL COMBO 2014 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) COMBO 2014 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26151/w960_26151-0.png OPEL COMBO 2014 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak)

Page 21 of 69

OPEL COMBO 2014 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Úvod21
Pre vypnutie funkcie stlmenia/
pozastavenia znovu krátko stlačte otočný spínač ON/OFF.
Ak sa otočný spínač ON/OFF
nastavuje počas režimu mute/pause,
funkcia mute/pause bude po

Page 22 of 69

OPEL COMBO 2014 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 22Úvod
Núdzové správy
Počas núdzových správ sa hlasitosť automaticky nastaví rovnako ako pri funkcii TA.
Táto funkcia sa aktivuje automaticky
a nie je možné ju deaktivovať.
Stlmenie / po

Page 23 of 69

OPEL COMBO 2014 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Úvod23
Ak tlačidlo _ nastavíte na 0, na
displeji sa zobrazí Reč vypnutá.
Pre úpravu prednastavenej hlasitosti
stlačte tlačidlo < alebo ] na volante,
resp. stlačte tlačidlo R alebo S n

Page 24 of 69

OPEL COMBO 2014 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 24RádioRádioPoužitie........................................ 24
Vyhľadávanie staníc ....................25
Automaticky uložené zoznamy ....26
Rádiový dátový systém (RDS) .....27Použitie

Page 25 of 69

OPEL COMBO 2014 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Rádio25
Ovládacie tlačidlá - Rádio s CD /
MP3 prehrávačom: Najdôležitejšie ovládacie tlačidlárádia sú:
■ m / ON/OFF : Zapnutie / vypnutie
napájania
■ FM : Výber vlnového pásma

Page 26 of 69

OPEL COMBO 2014 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 26Rádio
Manuálne vyhľadávanie staníc
Rádio s CD prehrávačom:
Stlačte tlačidlo _ alebo 6 na
informačnom systéme:
■ Stlačte krátko a opakovane : pre
spustenie manuálneho
vyhľadávani

Page 27 of 69

OPEL COMBO 2014 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Rádio27
tlačidlo 1...6, kým nezaznie zvukovýsignál potvrdzujúci, že stanica bola
uložená do príslušného tlačidla.
Do jedného vlnového pásma je
možné uložiť celkom 6 staníc.
Ak chc

Page 28 of 69

OPEL COMBO 2014 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 28Rádio
Funkcie RDS
V rámci RDS sú začlenené
nasledujúce informačné polia:
■ AF : Alternatívne frekvencie
■ TA : Dopravné správy
■ TP : Dopravné programy
■ REG : Regionálne progr

Page 29 of 69

OPEL COMBO 2014 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Rádio29
Pre aktiváciu funkcie TA v rádiu s CD /
MP3 prehrávačom použite
nasledujúce tlačidlá na informačnom
systéme:
1. MENU : Stlačte
2. R / S : Stláčajte, kým sa na
displeji nezobraz

Page 30 of 69

OPEL COMBO 2014 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 30Rádio
1.MENU : Stlačte
2. R / S : Stláčajte, kým sa na
displeji nezobrazí Regionálny
3. _ / 6: Stlačte pre výber
možnosti Regionálny zap. ON
(ZAP) alebo (Regionálny vyp.)
OFF (VYP)