OPEL COMBO E 2020 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL COMBO E 2020 Používateľská príručka (in Slovak) COMBO E 2020 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26169/w960_26169-0.png OPEL COMBO E 2020 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 221 of 291

OPEL COMBO E 2020 Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo219Všeobecné informácie
Príslušenstvo a modifikácie vozidla
Odporúčame používať originálne
náhradné dielce a príslušenstvo a
dielce schválené výrobným závo

Page 222 of 291

OPEL COMBO E 2020 Používateľská príručka (in Slovak) 220Starostlivosť o vozidlo● Nezatiahnite parkovaciu brzdu.
● Otvorte kapotu, zavrite všetky dvere a zamknite vozidlo.
● Odpojte svorku od záporného vývodu akumulátoru vozidla.
Pamätajte s

Page 223 of 291

OPEL COMBO E 2020 Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo2219Nebezpečenstvo
Systém zapaľovania používa
extrémne vysoké napätie.
Nedotýkajte sa ho.
Kapota motora
Otvorenie Otvorte dvere vodiča.
Potiahnite odisťovaciu páku

Page 224 of 291

OPEL COMBO E 2020 Používateľská príručka (in Slovak) 222Starostlivosť o vozidlo
Vytiahnite mierku, utrite ju dočista,
vložte späť na doraz, vytiahnite ju a prečítajte hladinu motorového oleja.
V závislosti od variantu motora sú
použité rozdi

Page 225 of 291

OPEL COMBO E 2020 Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo223
Keď je chladiaci systém studený,
mala by byť chladiaca kvapalina nad
značkou MIN. Ak je hladina nízka,
vykonajte doplnenie.
9 Varovanie
Pred otvorením viečka necha

Page 226 of 291

OPEL COMBO E 2020 Používateľská príručka (in Slovak) 224Starostlivosť o vozidloBrzdová kvapalina9Varovanie
Brzdová kvapalina je jedovatá a
korozívna. Vyvarujte sa kontaktu s očami, pokožkou, tkaninami a
lakovanými povrchmi.
Hladina brzdovej kvap

Page 227 of 291

OPEL COMBO E 2020 Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo225Nabíjanie akumulátora vozidla9Varovanie
Vo vozidlách so systémom stop-
štart zabezpečte, aby pri
používaní nabíjačky batérie
nabíjací potenciál neprekročil
1

Page 228 of 291

OPEL COMBO E 2020 Používateľská príručka (in Slovak) 226Starostlivosť o vozidloZmena režimu na režim úspory
energie
Keď je aktivovaný režim úspory
energie, v informačnom centre vodiča sa zobrazí hlásenie indikujúce Režim
úspory energie .

Page 229 of 291

OPEL COMBO E 2020 Používateľská príručka (in Slovak) Starostlivosť o vozidlo227Zadné sklo
Nadvihnite rameno stierača. Uvoľnite
lištu stierača podľa obrázka a
odmontujte ju.
Nasaďte lištu stierača jemne
naklonenú do ramena stierača a
zatlač

Page 230 of 291

OPEL COMBO E 2020 Používateľská príručka (in Slovak) 228Starostlivosť o vozidloStretávacie svetlá (1)
1. Potiahnutím vyberte ochrannýkryt.
2. Vytiahnite objímku žiarovky zkrytu reflektora.
3. Odpojte žiarovku od objímkyžiarovky a vymeňte žia