OPEL CORSA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL CORSA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak) CORSA 2014.5 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26180/w960_26180-0.png OPEL CORSA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 21 of 181

OPEL CORSA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak) Úvod21
Aktivácia alebo deaktivácia
systémových zvukov
Ak je položka menu System sounds
(Systémové zvuky) v menu SYSTEM
SETUP (NASTAVENIE SYSTÉMU)
nastavená na On (ZAP), nasledujúce
použ

Page 22 of 181

OPEL CORSA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak) 22RádioRádioPoužitie........................................ 22
Vyhľadávanie staníc ....................23
Rádiový dátový systém (RDS) .....24Použitie
Poznámky
Na zvolenie alebo aktiváci

Page 23 of 181

OPEL CORSA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak) Rádio23Vyhľadávanie staníc
Automatické vyhľadávanie
staníc Krátko stlačte tlačidlo l alebo m.
Vyhľadá sa a automaticky sa naladí nasledujúca stanica, ktorá môže byť
prijatá.
Ak s

Page 24 of 181

OPEL CORSA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak) 24Rádio
Položka zoznamu aktuálne
prehrávanej FM stanice je
zvýraznený červenou farbou.
Ak je stanica uložená na jednom z
tlačidiel kanálov 1 - 6, v zozname sa
zobrazí príslušný názov v

Page 25 of 181

OPEL CORSA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak) Rádio25
RDS Regional (Regionálne
RDS) režim V istých prípadoch niektoré stanice
RDS vysielajú odlišné regionálne
programy na rôznych frekvenciách.
Informačný systém vždy naladí na
fre

Page 26 of 181

OPEL CORSA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak) 26Rádio
Zapnutie alebo vypnutie dopravných
hlásení
Príjem dopravných hlásení zapnete
alebo vypnete tlačidlom obrazovky
TA .
Keď je zapnutý príjem dopravných
hlásení, zobrazí sa TA v h

Page 27 of 181

OPEL CORSA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak) CD prehrávač27CD prehrávačVšeobecné informácie.................27
Použitie ........................................ 28Všeobecné informácie
Prehrávač CD informačného systému
dokáže pr

Page 28 of 181

OPEL CORSA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak) 28CD prehrávač
■ Disky CD vráťte do svojho obaluhneď po vybratí z meniča
prehrávača, aby sa ochránili pred
poškodením a nečistotami.
■ Nečistoty a kvapaliny na diskoch CD môžu zne

Page 29 of 181

OPEL CORSA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak) CD prehrávač29
Podľa údajov uložených na zvukovomdisku CD alebo MP3 sa na displeji
zobrazia rôzne informácie o CD a
aktuálnej hudobnej stope.
Ak je aktívny normálny režim
prehrávania CD (

Page 30 of 181

OPEL CORSA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak) 30CD prehrávač
Skok na nasledujúcu alebo
predchádzajúcu stopu Krátko stlačte tlačidlo l alebo m
raz alebo viackrát.
Rýchly posun dopredu alebo
dozadu
Stlačením a podržaním tlačidla l