OPEL CORSA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL CORSA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak) CORSA 2014.5 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26180/w960_26180-0.png OPEL CORSA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 51 of 181

OPEL CORSA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak) Navigácia51
Menu NAVIGATION (NAVIGÁCIA)
poskytuje tri voľby, ktoré môžete
použiť pre zadanie cieľa:
■ Destination (Cieľ) : otvára menu
ENTER DESTINATION (ZADAJTE
CIEĽ) .
Poznámky
Ak je

Page 52 of 181

OPEL CORSA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak) 52Navigácia
Postupne zvoľte písmená pre
požadovaný názov mesta. Počas
tohto procesu systém automaticky
zneprístupní znaky, ktoré sa na
nasledujúcej pozícii nemôžu
vyskytnúť v názve

Page 53 of 181

OPEL CORSA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak) Navigácia53
Prípadne môžete kedykoľvek stlačiť
tlačidlo obrazovky List (Zoznam), aby
ste prinútili systém zobraziť zoznam so všetkými názvami miest, ktoré
zodpovedajú už zadaným pí

Page 54 of 181

OPEL CORSA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak) 54Navigácia
Poznámky
Nižšie je uvedený popis vstupu
údajov adresy pomocou vstupnej
sekvencie: 1.) názov krajiny, 2.)
názov obce/smerové číslo, 3.) názov ulice, 4.) číslo domu.
Poprípade

Page 55 of 181

OPEL CORSA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak) Navigácia55
Zadajte názov požadovanej ulice.
Poznámky
Pokiaľ nie je zadaný žiadny znak pre
názov ulice, môžete zadávanie
názvu ulice preskočiť zvolením
tlačidla obrazovky Centre
(Cent

Page 56 of 181

OPEL CORSA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak) 56Navigácia
Zvoľte položku zoznamu s
požadovaným číslom domu alebo škálu čísiel.
Zobrazí sa ponuka CONFIRM
DESTINATION (POTVRDIŤ
CIEĽ) .
5.Potvrdenie nového cieľa:
Menu CONFIRM DESTI

Page 57 of 181

OPEL CORSA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak) Navigácia57
Ťuknite na mapu, aby sa cieľ
presunul do novej polohy.
Vlajka cieľa sa teraz zobrazuje v
novej polohe.
Zvoľte tlačidlo obrazovky OK, čím
sa potvrdí nová poloha cieľa.
Zobrazí

Page 58 of 181

OPEL CORSA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak) 58Navigácia
Vyberte položku ponuky Address
book (Adresár) .
Zobrazí sa zoznam všetkých adries
(cieľov) uložených v adresári.
Pomocou adresára môžete pohodlne
ukladať adresy vašich obľ

Page 59 of 181

OPEL CORSA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak) Navigácia59
Ak je potrebné, môžete posúvať
viditeľný výrez mapy ľubovoľným smerom presúvaním vášho prstu
na obrazovke a meniť mierku mapy
otáčaním multifunkčného gombíka.
Ťukni

Page 60 of 181

OPEL CORSA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak) 60Navigácia
Ak chcete uložiť údaje o adrese:
pozrite opis vyššie.
■ Current Position (Aktuálna
pozícia) : uloží aktuálny cieľ do
adresára.
Ak chcete uložiť údaje o adrese:
pozrite op