OPEL INSIGNIA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL INSIGNIA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak) INSIGNIA 2014.5 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26232/w960_26232-0.png OPEL INSIGNIA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 211 of 337

OPEL INSIGNIA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda209Upozornenie na vozidlá
prechádzajúce za
vozidlom
Ako doplnok k cúvacej kamere
3 206, upozornenie na vozidlá
prechádzajúce za vozidlom varuje pri cúvaní pred vozidlami
prichádzajúci

Page 212 of 337

OPEL INSIGNIA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak) 210Jazda
Vypnutie
Upozornenie na vozidlá
prechádzajúce za vozidlom sa
deaktivuje spolu so zobrazením
cúvacej kamery po prekročení určitej
rýchlosti pri jazde vpred, alebo, ak
nezaradíte spia

Page 213 of 337

OPEL INSIGNIA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda211
Sú možné kombinácie viacerých
značiek na obrazovke.
Výkričník v rámčeku označuje, že
bola zaznamenaná dodatková
značka, ktorú systém nedokáže
rozoznať.
Systém je aktívn

Page 214 of 337

OPEL INSIGNIA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak) 212Jazda
Obsah stránky s dopravnými
značkami môžete vynulovať aj počas jazdy podržaním stlačeného tlačidla
SET/CLR na páčke ukazovateľov
smeru alebo 9 na tlačidle na pravej
strane vo

Page 215 of 337

OPEL INSIGNIA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda213
Ilustrácia zobrazuje DIC strednej
alebo vyššej úrovne.
Keď je zobrazená stránka nastavení,
zvoľte Vyp. alebo nastavte
upozornenia I, aby ste deaktivovali
funkciu vyskakovacieho okn

Page 216 of 337

OPEL INSIGNIA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak) 214Jazda
Aktivácia
Systém upozornenia na opustenie
jazdného pruhu sa aktivuje stlačením
tlačidla ). Svietiaca kontrolka LED na
tlačidle ukazuje, že systém je
zapnutý. Ak kontrolka ) na pan

Page 217 of 337

OPEL INSIGNIA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda215Výstraha
Používanie paliva, ktoré
nezodpovedá norme EN 228
alebo E DIN 51626-1 alebo
podobnej, môže viesť k tvoreniu
usadenín alebo poškodeniu
motora a môže ovplyvniť vašu
záruk

Page 218 of 337

OPEL INSIGNIA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak) 216Jazda
Volič paliva
Stlačte tlačidlo LPG, aby ste prepli
medzi prevádzkou na benzín a
skvapalnený plyn hneď potom, ako sú dosiahnuté požadované parametre
(teplota chladicej kvapaliny, tep

Page 219 of 337

OPEL INSIGNIA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda2179Varovanie
Ak vo vozidle alebo jeho
bezprostrednej blízkosti ucítite
zápach plynu, okamžite prepnite
na benzínový režim. Nefajčite.
Žiadny otvorený oheň, ani zdroje
vznietenia.
Ak z

Page 220 of 337

OPEL INSIGNIA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak) 218Jazda9Nebezpečenstvo
Palivo je horľavé a výbušné.
Nefajčite. Nevytvárajte otvorený
oheň alebo iskry.
Ak ucítite zápach paliva vnútri
vozidla, nechajte príčinu ihneď
odstrániť v se