OPEL KARL 2016.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak)

OPEL KARL 2016.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) KARL 2016.5 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26181/w960_26181-0.png OPEL KARL 2016.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak)

Page 81 of 113

OPEL KARL 2016.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Rádio81
Manuálne ladenie stanícV hlavnej ponuke rádia otvorte
stlačením MENU-TUNE ponuku
príslušného vlnového pásma a
vyberte možnosť manuálneho
ladenia.
Na kontextovom displeji frekve

Page 82 of 113

OPEL KARL 2016.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 82Rádio
Aktivácia funkcie
automatického ukladania staníc
Stlačením tlačidla CONFIG otvorte
ponuku Systémová konfigurácia .
Výberom položky Nastavenia rádia a
následne Predv. auto. ul

Page 83 of 113

OPEL KARL 2016.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Rádio83
Zobrazia sa rozhlasové stanice, ktorémožno prijímať v danej lokalite.
Poznámky
Ak predtým nebol zostavený zoznam staníc, informačný systém
vykoná automatické vyhľadávanie
stan

Page 84 of 113

OPEL KARL 2016.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 84Rádio
Vyberte želaný typ programu.
Zobrazí sa zoznam staníc, ktoré
vysielajú program zvoleného typu.
Vyberte želanú stanicu.
Zoznam kategórií sa aktualizuje tiež
pri aktualizácii prís

Page 85 of 113

OPEL KARL 2016.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Rádio85
Nastavte možnosť RDS na hodnotu
ZAP. alebo VYP..
Poznámky
Ak je RDS vypnuté, automaticky sa
znova zapne, keď zmeníte stanicu
rádia (funkciou vyhľadávania alebo
prednastaveným tla

Page 86 of 113

OPEL KARL 2016.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 86Rádio
■ Dopravné správy sa prehrávajúhlasitosťou predvolenou pre službuTA 3 78.
■ Ak sa zapnú rozhlasové dopravné správy, prehrávanie CD/MP3 sa
preruší na dobu vysielania
dopravn

Page 87 of 113

OPEL KARL 2016.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) Rádio87
nepretržite vyhľadávať stanice FM
s najlepším príjmom. Ak je TP
3 84 aktivované, prijímajú sa
dopravné správy FM stanice s
najsilnejším signálom. Funkciu TP
deaktivujte, ak ne

Page 88 of 113

OPEL KARL 2016.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 88CD prehrávačCD prehrávačVšeobecné informácie.................88
Použitie ........................................ 89Všeobecné informácie
Prehrávač CD informačného systému
dokáže pr

Page 89 of 113

OPEL KARL 2016.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) CD prehrávač89
MP3) je možné zvukové stopy a
komprimované súbory prehrávať
samostatne.
■ Nezanechávajte odtlačky prstov pri
výmene diskov CD.
■ Disky CD vráťte do svojich obalov hne

Page 90 of 113

OPEL KARL 2016.5 Návod na obsluhu informačného systému (in Slovak) 90CD prehrávač
Premiešať skladby
Prehrávanie všetkých stôp v
náhodnom poradí: nastavte túto
funkciu na možnosť ZAP..
Poznámky
Ak je aktivovaná táto funkcia, v
príslušnej hlavnej pon