TOYOTA AURIS 2016 Instrukcja obsługi (in Polish)

TOYOTA AURIS 2016 Instrukcja obsługi (in Polish) AURIS 2016 TOYOTA TOYOTA https://www.carmanualsonline.info/img/14/48276/w960_48276-0.png TOYOTA AURIS 2016 Instrukcja obsługi (in Polish)

Page 1 of 640

TOYOTA AURIS 2016 Instrukcja obsługi (in Polish) Tego fragmentu nie mo˝na pominàç1
Dla
bezpieczeƒstwa
i ochrony
Zespó∏
wskaêników
Dzia∏anie
poszczególnych
podzespo∏ów
Jazda
Elementy
wyposa˝enia
wn´trza
Obs∏uga 
techniczna 
i konse

Page 2 of 640

TOYOTA AURIS 2016 Instrukcja obsługi (in Polish) SPIS TREÂCI2
Informacje wst´pne .........................8
Jak czytaç niniejszy podr´cznik ....12
Jak szukaç informacji ....................13
Indeks obrazkowy ..........................14
1-1. Z

Page 3 of 640

TOYOTA AURIS 2016 Instrukcja obsługi (in Polish) 3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4-1. Przed rozpocz´ciem jazdy
Prowadzenie samochodu.....176
Przewo˝enie ∏adunku 
i baga˝u .............................188
Holowanie przyczepy ...........189
4-2. Prowadzenie

Page 4 of 640

TOYOTA AURIS 2016 Instrukcja obsługi (in Polish) SPIS TREÂCI4
5-1. Podstawowe informacje
Wersje systemu audio..........324
Przyciski sterujàce 
systemem audio 
w kierownicy ......................325
Gniazdo AUX/Gniazdo USB...326
5-2. U˝ywanie sys

Page 5 of 640

TOYOTA AURIS 2016 Instrukcja obsługi (in Polish) 5
6-1. U˝ywanie klimatyzacji 
oraz usuwanie 
zaparowania szyb
Uk∏ad ogrzewania ................386
Automatycznie sterowany 
uk∏ad klimatyzacji...............391
Dodatkowa nagrzewnica ......399
Po

Page 6 of 640

TOYOTA AURIS 2016 Instrukcja obsługi (in Polish) SPIS TREÂCI6
7-1. Dba∏oÊç o samochód
Mycie i konserwacja 
nadwozia............................428
Czyszczenie i konserwacja
wn´trza ..............................432
7-2. Obs∏uga techniczna
W

Page 7 of 640

TOYOTA AURIS 2016 Instrukcja obsługi (in Polish) 7
9-1. Dane techniczne
Dane techniczne i serwisowe 
(paliwo, poziom oleju itp.)....586
Informacje dotyczàce 
paliwa.................................606
9-2. Ustawienia w∏asne
Funkcje podlegajàce

Page 8 of 640

TOYOTA AURIS 2016 Instrukcja obsługi (in Polish) 8
Niniejsza instrukcja obs∏ugi obejmuje wszystkie wersje samochodu i objaÊnia ro-
dzaje wyposa˝enia, ∏àcznie z opcjonalnym. Dlatego niektóre informacje mogà
dotyczyç elementów wyposa

Page 9 of 640

TOYOTA AURIS 2016 Instrukcja obsługi (in Polish) 9
Monta˝ nadajników RF (nadajnik radiowy)
Zainstalowanie nadajnika RF mo˝e powodowaç zak∏ócenia pracy uk∏adów
sterowania elektronicznego w samochodzie, takich jak:
uk∏adu wielopunkt

Page 10 of 640

TOYOTA AURIS 2016 Instrukcja obsługi (in Polish) 10
Ogólne uwagi dotyczàce jazdy
Jazda pod wp∏ywem Êrodków odurzajàcych: Nie wolno prowadziç samocho-
du, znajdujàc si´ pod wp∏ywem alkoholu, narkotyków lub innych Êrodków
odur
Page:   1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 ... 640 next >