Alfa Romeo 147 2004 Instrukcja obsługi (in Polish)

Alfa Romeo 147 2004 Instrukcja obsługi (in Polish) 147 2004 Alfa Romeo Alfa Romeo https://www.carmanualsonline.info/img/27/31931/w960_31931-0.png Alfa Romeo 147 2004 Instrukcja obsługi (in Polish)

Page 1 of 331

Alfa Romeo 147 2004 Instrukcja obsługi (in Polish)

Page 2 of 331

Alfa Romeo 147 2004 Instrukcja obsługi (in Polish) POZNAWANIE SAMOCHODUSymbolika.................................................. 6
Alfa Romeo Code .......................................... 6
Alarm elektroniczny .....................................

Page 3 of 331

Alfa Romeo 147 2004 Instrukcja obsługi (in Polish) 1
Szanown\b Paƒs\fwo,gra\fulujemy \frafnej\, decyzj\b!
Jes\feÊmy przekonan\b\,, ˝e wybrany przez \,Was samochód spe∏n\b ws\,zys\fk\be Wasze oczek\bw\,an\ba.Zapewn\bamy, ˝e 
Alfa 14\b
gwaran\fuj

Page 4 of 331

Alfa Romeo 147 2004 Instrukcja obsługi (in Polish) URU\fHAMIANIE SILNIKA\H
Silniki benzyn\fwe z man\balnà skrzynià biegów: spraw\bziç\f czy \bêwignia hamulca postojowego jest zacià-
gni´ta; przesunàç \bêwigni´ zmiany biegów w pozycj´

Page 5 of 331

Alfa Romeo 147 2004 Instrukcja obsługi (in Polish) 3
O\fHRONA ÂRODOWISKA
Samochó\b wyposa˝ony jest w system który przeprowa\bza \biagnostyk´ komponentów o\bpowie\bzialnych za emisj´ zanie-
czyszczeƒ w sposób ciàg∏y\f aby za\cgwarantowaç n

Page 6 of 331

Alfa Romeo 147 2004 Instrukcja obsługi (in Polish) 4
Samochód nale˝y spra\,wdzaç, przeprowadza\,ç przeglàdy okresow\,e lub naprawy w S\be\,c\b ASO Alfa Romeo.Ksià˝ka GwarancyjnaPrzy sprzeda˝y nowego samochodu u˝y\fkown\bk o\frzymuje ks\bà˝k

Page 7 of 331

Alfa Romeo 147 2004 Instrukcja obsługi (in Polish) 5
Uwaga. N\beprzes\frzegan\,\be \fych zaleceƒmo˝e s\fanow\bç powa˝n\,e n\bebezp\beczeƒs\fwodla podró˝ujàcych. Znak \fen wskazuje na\, dz\ba∏an\ba jak\be
\frzeba podjàç, aby u\,˝y\fkowan\b

Page 8 of 331

Alfa Romeo 147 2004 Instrukcja obsługi (in Polish) POZNAWANIE SAMOCHODU6
SYSTEM
ALFA ROMEO \fODEAby lepiej zabezpieczyç samochó\b
prze\b kra\bzie˝à\f wyposa˝ono go w sys-
tem elektroniczny blokujàcy uruchomie-
nie silnika (Alfa Rome

Page 9 of 331

Alfa Romeo 147 2004 Instrukcja obsługi (in Polish) POZNAWANIE SAMOCHODU7
Wk∏a\bka metalowa kluczyk\ca s∏u˝y \bo: 
– wy∏àcznika zap∏onu;
– zamków \brzwi prze\bnich;\c 
– \bezaktywacji po\buszki powietrznejpo stronie pasa˝era;\c 
–

Page 10 of 331

Alfa Romeo 147 2004 Instrukcja obsługi (in Polish) POZNAWANIE SAMOCHODU8
Aby z∏o˝yç wk∏a\bk´ metalowà w
uchwycie kluczyka\f przytrzymaç naci-
Êni´ty przycisk (
G) i obróciç jà w kierun-
ku wskazanym strza∏kà \bo momentu
us
Page:   1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 ... 340 next >