Alfa Romeo 166 2008 Instrukcja obsługi (in Polish)

Alfa Romeo 166 2008 Instrukcja obsługi (in Polish) 166 2008 Alfa Romeo Alfa Romeo https://www.carmanualsonline.info/img/27/31971/w960_31971-0.png Alfa Romeo 166 2008 Instrukcja obsługi (in Polish)

Page 31 of 270

Alfa Romeo 166 2008 Instrukcja obsługi (in Polish) 30–
Zwn´trza: gdy drzwi sà zamkni´-
te, wcisnàç przycisk (A-rys. 20) znajdu-
jàcy si´ na tunelu Êrodkowym lub jeden
z przycisków (B -rys. 19) znajdujàcych
si´ na drzwiach przednich, aby w

Page 32 of 270

Alfa Romeo 166 2008 Instrukcja obsługi (in Polish) 31
rys. 23
674PGS
rys. 24
672PGS
SIEDZENIASIEDZENIA PRZEDNIESterowania siedzeƒ 
z regulacjà r´cznà
R egulacja wzd∏u˝na
P ociàgnàç dêwigni´ (A-rys. 23) i prze-
sunàç siedzenie w przód lu

Page 33 of 270

Alfa Romeo 166 2008 Instrukcja obsługi (in Polish) 32
rys. 26
r ys. 25
319PGS
604PGS
A
4 2
3
1
r ys. 27
603PGS
Sterowania siedzeƒ z regulacjà
elektrycznà (gdzie przewidziano)
Pozycj´ siedzeƒ reguluje si´ elektrycznie
za pomocà sterowaƒ (A-rys.

Page 34 of 270

Alfa Romeo 166 2008 Instrukcja obsługi (in Polish) 33
rys. 28
373PGS
R egulacja zag∏ówka (rys. 30)
Zag∏ówki przednie posiadajà regulowa-
nà wysokoÊç i pochylenie: aby wyregulo-
waç wysokoÊç, przesunàç zag∏ówek w gó-
r´ lub w dó∏

Page 35 of 270

Alfa Romeo 166 2008 Instrukcja obsługi (in Polish) 34
Pod∏okietnik Êrodkowy 
(rys. 32 - 33)
Aby podnieÊç/obni˝yç pod∏okietnik Êrod-
kowy, przytrzymaç naciÊni´ty przycisk blo-
kujàcy (A-rys. 32).
Aby u˝yç pod∏okietnika, obni˝yç go t

Page 36 of 270

Alfa Romeo 166 2008 Instrukcja obsługi (in Polish) 35
371PGS
rys. 37
SIEDZENIA TYLNEP od∏okietnik Êrodkowy
Aby u˝yç pod∏okietnika Êrodkowego, ob-
ni˝yç go tak, jak pokazano na rysunku
(rys. 34).
Otwór do przewo˝enia nart
Otwór s∏u˝y do

Page 37 of 270

Alfa Romeo 166 2008 Instrukcja obsługi (in Polish) 36REGULACJA
PO¸O˚ENIA
KIEROWNICY 
(rys. 38)
P o∏o˝enie kierownicy mo˝na regulowaç;
mo˝na jà oddaliç lub przybli˝yç do kierow-
cy, a tak˝e podnieÊç lub obni˝yç.
Aby wyregulowaç po∏o

Page 38 of 270

Alfa Romeo 166 2008 Instrukcja obsługi (in Polish) 37
Sk∏adanie (rys. 41-42)- JeÊli oka˝e si´ to konieczne (np. gdy
lusterka utrudniajà przejazd, wàska dro-
gà), mo˝na z∏o˝yç je z pozycji (A-rys.
42) w pozycj´ (B ). W
zale˝noÊci od wer

Page 39 of 270

Alfa Romeo 166 2008 Instrukcja obsługi (in Polish) 38ELEKTRYCZNE
PODNOÂNIKI SZYBPRZEDNIEStrona kierowcy (rys. 44)Na pod∏okietniku wewn´trznym drzwi po
stronie kierowcy znajdujà si´ przyciski
sterujàce przy kluczyku w pozycji MAR
nast´pujàcym

Page 40 of 270

Alfa Romeo 166 2008 Instrukcja obsługi (in Polish) 39
rys. 46TYLNESzyby tylne sterowane sà podwójnymi wy-
∏àcznikami znajdujàcymi si´ na drzwiach
przednich po stronie kierowcy i na ka˝dych
drzwiach tylnych.
Przy kluczyku wy∏àcznika zap∏on