Alfa Romeo 166 2008 Instrukcja obsługi (in Polish)

Alfa Romeo 166 2008 Instrukcja obsługi (in Polish) 166 2008 Alfa Romeo Alfa Romeo https://www.carmanualsonline.info/img/27/31971/w960_31971-0.png Alfa Romeo 166 2008 Instrukcja obsługi (in Polish)

Page 21 of 270

Alfa Romeo 166 2008 Instrukcja obsługi (in Polish) 20Jest to sygnalizowane b∏yÊni´ciem lamp-
ki sygnalizacyjnej (A-rys. 10) w
check panel.
Je˝eli kod kluczyka nie zostanie rozpo-
znany, lampka sygnalizacyjna systemu Al-
fa Romeo CODE (A-rys. 10)

Page 22 of 270

Alfa Romeo 166 2008 Instrukcja obsługi (in Polish) 21
UWAGAWprzypadku próby szybkie-
go uruchomienia silnika przez szybkie ob-
rócenie kluczyka z po∏o˝enia STOP wpo-
∏o˝enie AVV, kod mo˝e nie zostaç rozpo-
znany, co uniemo˝liwi uruchomieni

Page 23 of 270

Alfa Romeo 166 2008 Instrukcja obsługi (in Polish) 22ELEKTRONICZNE
URZÑDZENIE 
ALARMOWE(gdzie przewidziano)OPIS URZÑDZENIAUrzàdzenie homologowane jest zgodnie
z dyrektywà 95/56 CE i sk∏ada si´ z: pi-
lota, odbiornika, centralki zintegrowanej
z

Page 24 of 270

Alfa Romeo 166 2008 Instrukcja obsługi (in Polish) 23
W¸ÑCZENIE ALARMUGdy drzwi i pokrywy komory sà zamkni´-
te i kluczyk znajduje si´ w po∏o˝eniu
STOP (wyj´ty z wy∏àcznika zap∏onu),
skierowaç pilota zdalnego sterowania
w stron´ samoch

Page 25 of 270

Alfa Romeo 166 2008 Instrukcja obsługi (in Polish) 243b∏yski: drzwi tylne prawe;
4 b∏yski: drzwi tylne lewe;
5 b∏ysków: czujniki obj´toÊciowe;
6 b∏ysków: pokrywa komory silnika;
7 b∏ysków: pokrywa komory baga˝nika;
8 b∏ysków: narusz

Page 26 of 270

Alfa Romeo 166 2008 Instrukcja obsługi (in Polish) 25
UWAGAJe˝eli przewiduje si´ d∏ugi po-
stój samochodu (ponad trzy tygodnie)
w warunkach bezpiecznych, zaleca si´ w∏à-
czyç zamek centralny przez obrót kluczyka
w zamku drzwi, aby nie w∏

Page 27 of 270

Alfa Romeo 166 2008 Instrukcja obsługi (in Polish) 26HOMOLOGACJAAby przestrzegaç przepisów legislacyjnych
w poszczególnych krajach dotyczàcych cz´-
stotliwoÊci radiowej, informujemy, ˝e:
– numer homologacji obowiàzujàcy na
danym rynku podan

Page 28 of 270

Alfa Romeo 166 2008 Instrukcja obsługi (in Polish) 27
WY¸ÑCZNIK ZAP¸ONUWY¸ÑCZNIK Z KLUCZYKIEM (rys. 15)Kluczyk mo˝e byç ustawiony w jednej
z czterech pozycji:–
STOP: silnik wy∏àczony, kluczyk
mo˝na wyjàç, w∏àczona blokada silnika,
ki

Page 29 of 270

Alfa Romeo 166 2008 Instrukcja obsługi (in Polish) 28DRZWI
UWAGAWzale˝noÊci od wersji/ryn-
ków zamek kluczyka mo˝e wyst´powaç
tylko w drzwiach kierowcy.–
Aby zamknàç drzwi, obróciç kluczyk
w zamku w kierunku przeciwnym do
otwierania.
Drzwi

Page 30 of 270

Alfa Romeo 166 2008 Instrukcja obsługi (in Polish) 29
–
Aby otworzyç drzwi, pociàgnàç za
klamk´ (B ).
–
Aby zamknàç drzwi, tak˝e przyotwar-
tych drzwiach nacisnàç przycisk ( A), a na-
st´pnie zamknàç drzwi.
Otwarcie drzwi tylnych
mo