DACIA DUSTER 2010 1.G Side Styling Bars Fitting Guide Workshop Manual

DACIA DUSTER 2010 1.G Side Styling Bars Fitting Guide Workshop Manual https://www.carmanualsonline.info/img/8/1763/w960_1763-0.png DACIA DUSTER 2010 1.G Side Styling Bars Fitting Guide Workshop Manual

Page 1 of 3

DACIA DUSTER 2010 1.G Side Styling Bars Fitting Guide Workshop Manual 769C42889R-A    06/11/2009         1/5 
769C42889R
Instructions de montage Èíñòp?köèÿ ïî Moíòaæ?
Instructiuni de montaj Instrukje wbudowania
            Fitting ins

Page 2 of 3

DACIA DUSTER 2010 1.G Side Styling Bars Fitting Guide Workshop Manual 1
1
X2
X2X2
X2
X8
X16X8
X8 X6
X6X6
M10 M10 M10
M8 M8 M8 M8
23
23
5 4
67 8
9
1012 11
UK-SBAR 016
13mm
13mm & 17mm
769C42889R-A    06/11/2009         2/5 
4
2
6
7
8

Page 3 of 3

DACIA DUSTER 2010 1.G Side Styling Bars Fitting Guide Workshop Manual 34
5
5
9
101011
12
6
5
M8    23Nm
M10   45Nm
Min 5mm
Min 2mm
Max 5mm
769C42889R-A    06/11/2009         3/5 
UK-SBAR 016
2
6
7
8
9
101011
12
1.2.
4.3.
5.