196 Lexus CT200h 2017 Instrukcja Obsługi (in Polish)

Lexus CT200h 2017 Instrukcja Obsługi (in Polish) https://www.carmanualsonline.info/img/36/14341/w960_14341-0.png Lexus CT200h 2017 Instrukcja Obsługi (in Polish)

Page 3 of 644

Lexus CT200h 2017 Instrukcja Obsługi (in Polish) 3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3-4.Regulacja ustawienia kierownicy
i lusterek wstecznych
Kierownica..............................166
Wewn´trzne lusterko
wsteczne ...............................162
Zewn´trzne l

Page 17 of 644

Lexus CT200h 2017 Instrukcja Obsługi (in Polish) Indeks obrazkowy17
Wycieraczki przedniej szyby ..................................................S. 204
Zalecenia dotyczàce sezonu zimowego.......................................S. 264
Zapobieganie z

Page 19 of 644

Lexus CT200h 2017 Instrukcja Obsługi (in Polish) Indeks obrazkowy19
WyÊwietlacz wielofunkcyjny ...........................................S. 102, 105
WyÊwietlacz .......................................................................... S. 102, 10

Page 27 of 644

Lexus CT200h 2017 Instrukcja Obsługi (in Polish) Indeks obrazkowy27
WyÊwietlacz wielofunkcyjny ...........................................S. 102, 105
WyÊwietlacz ...........................................................................S. 102, 10

Page 96 of 644

Lexus CT200h 2017 Instrukcja Obsługi (in Polish) Lampki kontrolne informujà kierowc´ o dzia∏aniu okreÊlonych urzàdzeƒ
i podzespo∏ów samochodu.
962. Zespó∏ wskaêników
Lampka kontrolna
kierunkowskazów (
S. 196)Lampka kontrolna t

Page 175 of 644

Lexus CT200h 2017 Instrukcja Obsługi (in Polish) 175
4-1. Przed rozpocz´ciem jazdy
Prowadzenie samochodu......176
Przewo˝enie ∏adunku
i baga˝u ...............................183
Holowanie przyczepy ...........184
4-2. Prowadzenie samochodu
Przy

Page 196 of 644

Lexus CT200h 2017 Instrukcja Obsługi (in Polish) Skr´t w prawo
Zmiana pasa ruchu w prawo
(cz´Êciowe wychylenie i zwol-
nienie dêwigni)
Kierunkowskazy po prawej stro-
nie mignà 3-krotnie.
Zmiana pasa ruchu w lewo
(cz´Êciowe wychyle

Page 604 of 644

Lexus CT200h 2017 Instrukcja Obsługi (in Polish) *1: Minimalna odleg∏oÊç od pod∏ogi peda∏u naciÊni´tego si∏à 196 N przy
pracujàcym hybrydowym uk∏adzie nap´dowym.
*
2: Skok peda∏u hamulca postojowego naciÊni´tego si∏à 300 N.
6

Page 613 of 644

Lexus CT200h 2017 Instrukcja Obsługi (in Polish) Dêwignia prze∏àcznika kierunkowskazów (S. 196)
Automatyczne w∏àczanie Êwiate∏ zewn´trznych (
S. 198)
Lampki oÊwietlenia (
S. 438)
9-2. Ustawienia w∏asne613
9
Informacje techniczne
O

Page 626 of 644

Lexus CT200h 2017 Instrukcja Obsługi (in Polish) Alfabetyczny wykaz hase∏626
Alfabetyczny wykaz hase∏
ABS (uk∏ad zapobiegajàcy blokowaniu
kó∏ podczas hamowania)............249
Funkcja .............................................249
Lampka
Page:   1-10 11-20 next >