Lexus CT200h 2017 Instrukcja Obsługi (in Polish)

Lexus CT200h 2017 Instrukcja Obsługi (in Polish) CT200h 2017 Lexus Lexus https://www.carmanualsonline.info/img/36/14341/w960_14341-0.png Lexus CT200h 2017 Instrukcja Obsługi (in Polish)

Page 1 of 644

Lexus CT200h 2017 Instrukcja Obsługi (in Polish) Tego fragmentu nie mo˝na pominàç1Dla bezpieczeƒstwa
i ochrony
Zespó∏ wskaêników
Dzia∏anie
poszczególnych
podzespo∏ów
Jazda
Elementy
wyposa˝enia
wn´trza
Obs∏uga techniczna
i konserwa

Page 2 of 644

Lexus CT200h 2017 Instrukcja Obsługi (in Polish) SPIS TREÂCI
2
Informacje wst´pne...........................10
Jak czytaç niniejszy podr´cznik ......14
Jak szukaç informacji........................15
Indeks obrazkowy ...........................

Page 3 of 644

Lexus CT200h 2017 Instrukcja Obsługi (in Polish) 3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3-4.Regulacja ustawienia kierownicy
i lusterek wstecznych
Kierownica..............................166
Wewn´trzne lusterko
wsteczne ...............................162
Zewn´trzne l

Page 4 of 644

Lexus CT200h 2017 Instrukcja Obsługi (in Polish) SPIS TREÂCI
4
5-1. Podstawowe czynnoÊci
Wersje systemu audio ...........270
Przyciski sterujàce systemem
audio w kierownicy .............272
Gniazda USB/AUX ...............273
5-2. U˝ywanie system

Page 5 of 644

Lexus CT200h 2017 Instrukcja Obsługi (in Polish) 5
5-11.Podstawowe czynnoÊci
(System audio z ekranem)
System audio z ekranem .......331
Przyciski sterujàce systemem
audio w kierownicy .............337
Gniazda USB/AUX ...............338
5-12.Konfig

Page 6 of 644

Lexus CT200h 2017 Instrukcja Obsługi (in Polish) SPIS TREÂCI
6
5-19.Telefon komórkowy Bluetooth®
(System audio z ekranem)
U˝ywanie telefonu komórkowego
Bluetooth
®............................383
Obs∏uga po∏àczeƒ
wychodzàcych............

Page 7 of 644

Lexus CT200h 2017 Instrukcja Obsługi (in Polish) 7
6-4. Pozosta∏e elementy
wyposa˝enia
Pozosta∏e elementy
wyposa˝enia........................448
• Os∏ony przeciws∏oneczne ..448
• Lusterka osobiste...............448
• Zegar ..........

Page 8 of 644

Lexus CT200h 2017 Instrukcja Obsługi (in Polish) SPIS TREÂCI
8
8-2. Post´powanie w sytuacjach
awaryjnych
Gdy samochód wymaga
holowania ............................528
W razie podejrzenia
nieprawid∏owoÊci ................533
Gdy zaÊwieci si´

Page 9 of 644

Lexus CT200h 2017 Instrukcja Obsługi (in Polish) 9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
23 CT200h OM76216E A 24/5/16 10:47 Page 9

Page 10 of 644

Lexus CT200h 2017 Instrukcja Obsługi (in Polish) 10
Instrukcja obs∏ugi zawiera informacje na temat prawid∏owego korzystania
z samochodu. Kierowca powinien przeczytaç instrukcj´ przed rozpocz´ciem
u˝ytkowania samochodu. Nieprze
Page:   1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 ... 650 next >