OPEL CORSA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL CORSA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak) CORSA 2014.5 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26180/w960_26180-0.png OPEL CORSA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 61 of 181

OPEL CORSA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak) Navigácia61
Výber bodu záujmu
Bod záujmu (POI) je špecifické
miesto, ktoré môže byť zaujímavé,
ako napr. čerpacia stanica,
parkoviská alebo reštaurácie.
V informačnom systéme je bod

Page 62 of 181

OPEL CORSA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak) 62Navigácia
Ak sa chcete vrátiť do zoznamu
reštaurácií: zvoľte tlačidlo
obrazovky List (Zoznam) .
Ak chcete spustiť navádzanie k
vybranej reštaurácii: zvoľte tlačidlo
obrazovky Start (

Page 63 of 181

OPEL CORSA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak) Navigácia63
Zadajte názov bodu záujmu alebočasť tohto názvu a potom zvoľte
tlačidlo obrazovky List (Zoznam),
čím sa spustí hľadanie tohto bodu
záujmu alebo jednotlivo pre všetky
body z

Page 64 of 181

OPEL CORSA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak) 64Navigácia
Stlačte tlačidlo NAV a potom zvoľte
položku menu Destination (Cieľ) , aby
sa otvorilo menu ENTER
DESTINATION (ZADAJTE CIEĽ) .
Vyberte položku ponuky User POIs
(Užívateľské PO

Page 65 of 181

OPEL CORSA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak) Navigácia65
Zobrazí sa mapa v dvojrozmernom
režime v smere na sever.
Viditeľný výrez mapy môžete posúvať
ľubovoľným smerom presúvaním
vášho prstu na obrazovke.
Ak je potrebné, zmeňt

Page 66 of 181

OPEL CORSA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak) 66Navigácia
Výber priesečníka ako cieľa
Táto metóda zadávania cieľa pracuje
skoro rovnakým spôsobom, ako je
opísané v „Priame zadávanie
adresy“, pozrite vyššie.
Namiesto určenia p

Page 67 of 181

OPEL CORSA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak) Navigácia67
Zobrazí sa zoznam s cieľmi, ktoré sa
už predtým používali na navádzanie
po trase.
Automaticky sa uloží až do 50
predchádzajúcich cieľov. Keď počet
predchádzajúcich cieľ

Page 68 of 181

OPEL CORSA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak) 68Navigácia
Nasledujúce možnosti menu sú k
dispozícii:
■ Position (Pozícia) : vymaže starú
domácu adresu (ak je dostupná) a
uloží aktuálnu polohu ako novú domácu adresu.
Potom sa zobr

Page 69 of 181

OPEL CORSA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak) Navigácia69
Podrobné opisy displeja mapy a
informácie vizuálneho navádzania po
trase, pozrite kapitolu „Použitie“
3 39.
Hlasové príkazy
Hlasové príkazy budú oznamovať, ktorým smerom

Page 70 of 181

OPEL CORSA 2014.5 Používateľská príručka (in Slovak) 70Navigácia
ak sa má navádzanie po trase
zrušiť iba k medzicieľu.
Ak zrušíte navádzanie po trase iba
k medzicieľu: navigačný systém
automaticky prepočíta trasu, aby vás viedol ku kone