OPEL CORSA 2015.75 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL CORSA 2015.75 Používateľská príručka (in Slovak) CORSA 2015.75 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26184/w960_26184-0.png OPEL CORSA 2015.75 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 61 of 269

OPEL CORSA 2015.75  Používateľská príručka (in Slovak) Úložná schránka59Držiaky nápojov
Držiaky pohárov sú v stredovej
konzole.
Priehradky v obložení dverí sú
vytvorené tak, aby ste do nich mohli
umiestniť fľaše.
Ďalšie držiaky fliaš

Page 62 of 269

OPEL CORSA 2015.75  Používateľská príručka (in Slovak) 60Úložná schránkaPredný úložný priestor
Ukladacie priestory sa nachádzajú
pod spínačom svetiel, v stredovej
konzole, v obloženiach dverí a
bočných paneloch v blízkosti zadných
sedadi

Page 63 of 269

OPEL CORSA 2015.75  Používateľská príručka (in Slovak) Úložná schránka61
Systém nosiča sa môže vsunúť do
podlahy vozidla, ak sa nepoužíva.
Na jazdných kolesách nesmú byť
žiadne predmety, ktoré by sa počas
prepravy mohli uvoľniť.Výstr

Page 64 of 269

OPEL CORSA 2015.75  Používateľská príručka (in Slovak) 62Úložná schránka
Nainštalujte koncové svetlá
Z priečinkov vyberte najprv zadné (1),
potom predné ( 2) koncové svetlo.
Otvorte objímku žiarovky na zadnej
strane koncového svetla až úpl

Page 65 of 269

OPEL CORSA 2015.75  Používateľská príručka (in Slovak) Úložná schránka63
Uzamknite systém zadnéhonosiča
Najprv natočte ľavú upínaciu páčku
( 1 ), potom pravú upínaciu páčku ( 2)
až na doraz. Obidve upínacie páčky
musia smerovať dozad

Page 66 of 269

OPEL CORSA 2015.75  Používateľská príručka (in Slovak) 64Úložná schránka
Prispôsobenie systému
zadného nosiča bicyklu
Stlačte uvoľňovaciu páčku a
vytiahnite osadenie pre kolesá.
Zatlačte uvoľňovaciu páčku na držiak
popruhu a vytiahnite

Page 67 of 269

OPEL CORSA 2015.75  Používateľská príručka (in Slovak) Úložná schránka65
S kľučkou na osadenie pre rameno
pedála zhruba prispôsobte
nastaviteľnú jednotku ramena pedála
k výčnelku ramena pedála.
Ak má bicykel rovné ramená pedálov, úplne

Page 68 of 269

OPEL CORSA 2015.75  Používateľská príručka (in Slovak) 66Úložná schránka
Pripevnite rameno pedála tým, že
otáčajte upevňovacou skrutkou na
upevňovacom prvku ramena pedála.
Umiestnite osadenia pre kolesá tak,
aby bol bicykel viac-menej vo
vodo

Page 69 of 269

OPEL CORSA 2015.75  Používateľská príručka (in Slovak) Úložná schránka67
Zaistite obidve kolesá bicykla do
osadenia pre kolesá pomocou
popruhových držiakov.
Skontrolujte bicykel, či je správne
zaistený.Výstraha
Zaistite, aby bola medzera medzi

Page 70 of 269

OPEL CORSA 2015.75  Používateľská príručka (in Slovak) 68Úložná schránka
Vložte popruhový držiak a pevne ho
stiahnite smerom dolu čo možno
najďalej.
Stlačte uvoľňovaciu páčku a posuňte
osadenie pre kolesá úplne na doraz.
Odistite zaisťo