Alfa Romeo 166 2007 Instrukcja obsługi (in Polish)

Alfa Romeo 166 2007 Instrukcja obsługi (in Polish) 166 2007 Alfa Romeo Alfa Romeo https://www.carmanualsonline.info/img/27/31971/w960_31971-0.png Alfa Romeo 166 2007 Instrukcja obsługi (in Polish)

Page 1 of 270

Alfa Romeo 166 2007  Instrukcja obsługi (in Polish)

Page 2 of 270

Alfa Romeo 166 2007  Instrukcja obsługi (in Polish) 1
Szanowni Paƒstwo!Gratulujemy trafnego wyboru. 
Alfa 166
to samochód, który spe∏ni wszystkie Wasze oczekiwania.
Zosta∏ tak zaprojektowany, aby gwarantowa∏ ca∏kowite bezpieczeƒ\
stwo i zap

Page 3 of 270

Alfa Romeo 166 2007  Instrukcja obsługi (in Polish) 2Prosimy przestrzegaç uwag dotyczàcych obs∏ugi samochodu podanyc\
h przez Sieç sprzeda˝y samochodu, koncesjonariusza lub jakiegokolwiek
punkt ASO dzia∏ajàcy na rynku.
Ksià˝eczka gwarancyjna

Page 4 of 270

Alfa Romeo 166 2007  Instrukcja obsługi (in Polish) 3
WARTO WIEDZIEå !NAPE¸NIANIE PALIWEM
Silniki benzynowe : stosowaç wy∏àcznie benzyn´ bezo∏owiowà o liczbie okt\
anowej (LO) nie mniejszej ni˝ 95.
Silniki JTD: stosowaç wy∏àcznie olej na

Page 5 of 270

Alfa Romeo 166 2007  Instrukcja obsługi (in Polish) 4URZÑDZENIA ELEKTRYCZNE
Je˝eli mamy zamiar zamontowaç dodatkowe urzàdzenia wymagajàc\
e zasilania elektrycznego w sposób ciàg∏y (co mo-
˝e spowodowaç stopniowe roz∏adowanie akumulatora),

Page 6 of 270

Alfa Romeo 166 2007  Instrukcja obsługi (in Polish) 5
Uwaga. Nieprzestrzeganie tych zaleceƒmo˝e stanowiç powa˝ne niebezpieczeƒstwodla podró˝ujàcych. Znak ten wskazuje na dzia∏ania jakie
trzeba podjàç, aby u˝ytkowanie samochodunie powodowa

Page 7 of 270

Alfa Romeo 166 2007  Instrukcja obsługi (in Polish) SYMBOLIKA Na niektórych elementach Waszej 
Alfy 166
lub w ich po-
bli˝u umieszczono specjalne kolorowe znaki z symbolami, zale-
cajàce u˝ytkownikowi zwrócenie wi´kszej uwagi i zachowanie
szczeg

Page 8 of 270

Alfa Romeo 166 2007  Instrukcja obsługi (in Polish) 7
SYMBOLE OZNACZAJÑCE ZWRÓCENIE UWAGI
Uk∏ad wspomagania kierownicy.Nie przekraczaç maksymalnego poziomu p∏ynu
w zbiorniku. Stosowaç wy∏àcznie p∏yny podane
w rozdziale „Charakterystyki m

Page 9 of 270

Alfa Romeo 166 2007  Instrukcja obsługi (in Polish) 8
SYMBOLE OZNACZAJÑCE OBOWIÑZEK
DIESEL
Samochód z silnikiem zasilanym
olejem nap´dowym
Stosowaç wy∏àcznie olej nap´dowy.
Akumulator.
Chroniç oczy.
Akumulator - PodnoÊnik samochodowy.
Zapozn

Page 10 of 270

Alfa Romeo 166 2007  Instrukcja obsługi (in Polish) 9
POZNAWANIE SAMOCHODU
PRAWID¸OWA EKSPLOATACJA SAMOCHODU W RAZIE AWARII
OBS¸UGA SAMOCHODU
CHARAKTERYSTYKI TECHNICZNE SPIS ALFABETYCZNY
SPIS TREÂCI
9
Page:   1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 ... 270 next >