ESP Alfa Romeo Giulietta 2013 Knjižica za upotrebu i održavanje (in Serbian)

Alfa Romeo Giulietta 2013 Knjižica za upotrebu i održavanje (in Serbian) Giulietta 2013 Alfa Romeo Alfa Romeo https://www.carmanualsonline.info/img/27/31748/w960_31748-0.png Alfa Romeo Giulietta 2013 Knjižica za upotrebu i održavanje (in Serbian)

Page 36 of 296

Alfa Romeo Giulietta 2013 Knjižica za upotrebu i održavanje (in Serbian) 34
UPOZNAJTE
VAXE VOZILO
BEZ BED N O ST
ST A RT O VA N JE
I  V O YN JA
V A N RED N E 
SIT U AC IJE
N EG A I
O DRY AVA N JE
T EH N I] KE
KA RA KTER IS T IK E
IN DEX
Air Bag/VazduPni jastuk
(Aktiviranj

Page 49 of 296

Alfa Romeo Giulietta 2013 Knjižica za upotrebu i održavanje (in Serbian) 47
UPOZNAJTE
VAXE VOZILO
BEZ BED N O ST
ST A RT O VA N JE
I V O YN JA
V A N RED N E 
SIT U AC IJE
N EG A I
O DRY AVA N JE
T EH N I] KE
KA RA KTER IS T IK E
IN DEX
ALARM(z a o dre ` en e v e rz ije

Page 163 of 296

Alfa Romeo Giulietta 2013 Knjižica za upotrebu i održavanje (in Serbian) 16 1
U PO ZN AJT E
VA OE V O ZIL O
B EZ BED N O ST
ST A RT O VA N JE
I V O PN JA
V A N RED N E 
SIT U AC IJE
N EG A I
O DRP AVA N JE
T EH N IS KE
KA RA KTER IS T IK E
IN DEX
VANREDNE SITUACIJE
U van

Page 248 of 296

Alfa Romeo Giulietta 2013 Knjižica za upotrebu i održavanje (in Serbian) ODRED BE Z A T RET IR A N JE A U TO M OBIL A
N A K RA JU ŽIV O TN OG C IK LUS A
Godinama Alfa Romeo raIvija globalnu posveUenost IaRtiti i poRtovanju Sivotne sredine stalnim poboljRanjem proiIvodn