Alfa Romeo Giulietta 2021 Instrukcja obsługi (in Polish)

Alfa Romeo Giulietta 2021 Instrukcja obsługi (in Polish) Giulietta 2021 Alfa Romeo Alfa Romeo https://www.carmanualsonline.info/img/27/31723/w960_31723-0.png Alfa Romeo Giulietta 2021 Instrukcja obsługi (in Polish)

Page 1 of 232

Alfa Romeo Giulietta 2021 Instrukcja obsługi (in Polish) INSTRUKCJA OBSŁUGI
cop lum giulietta PL.indd  124/02/16  11:40

Page 2 of 232

Alfa Romeo Giulietta 2021 Instrukcja obsługi (in Polish) Celem niniejszej Instrukcji obsługi jest zaprezentowanie sposobów użytkowania posiadanego samochodu.
Użytkownikom będącym pasjonatami marki i pragnącym pogłębić swoją wiedzę, zapoznać si

Page 3 of 232

Alfa Romeo Giulietta 2021 Instrukcja obsługi (in Polish) !"#$%&$’ (#)*+&%,
!"#$%&%’()* +#,%-% .#)/01/2% 3 2+34,%’()* +# 5*67" )#",3 8&9# :/)(/;
<-"#0/5#&3=)* >3>3(’.+? 3>.$"%,0’4@ #6* %)/A&353B C#D.$5% -/+>#>3( 5 -(E>3 +#&(

Page 4 of 232

Alfa Romeo Giulietta 2021 Instrukcja obsługi (in Polish) !"#$%&’#$% ()’%&’*+,-
-./012./34 (.532.
!’6$’7’ 89$":$%&9R >#&(A* $#>,/5#B .#)/0172 5*E?0+>3( 6(>+*>? 6(+/E/53/5? / &30+63( /,$#>/5(’ ST<U >3( >3A.+(’ /2 VW@ +!/2>? + >/")?

Page 5 of 232

Alfa Romeo Giulietta 2021 Instrukcja obsługi (in Polish) !")’*.+,#$% ’ $#.+)/!&0$
H# ,#A2*) "#+()@ ,3(2* -/2#5#>( .? 5.,#+75,3 2/$*0+?0( .$"/>* .#)/01/2% S&(5#a-"#5# &%6 -"+72a$*EU@ >#&(A* -/.$"+(!#B ’( ’#,/ /2>/.+?0( .34 2/

Page 6 of 232

Alfa Romeo Giulietta 2021 Instrukcja obsługi (in Polish) 1
1!-=E4I4/3. 3 C=1;03 1!-=1I/1C>3
C/20+#. 0+*$#>3# >3>3(’.+(’ b>.$"%,0’3 /6.E%!3 +>#’2? C#D.$5/ .+("(!1!-=E4I4J@ ,$7"( -/2#5#>( .?@ #6* %>3,>?B -/.$4-/5#>3#@ ,$7"( )/A( 2/-

Page 7 of 232

Alfa Romeo Giulietta 2021 Instrukcja obsługi (in Polish) ("’#,2,#$% .,3"&4"5/
’#,0"3"6- ’%.+,2/ 2.!,7#$!82
9%’($%&’%:.+2"
/)/&4,3$,#$% $ 0,’5,
2 ),’$% ,2,)$$
"9.;/<, $ !"#.%)2,&0,
5,#% +%&4#$&’#%
3/=+$3%5$,
.(

Page 8 of 232

Alfa Romeo Giulietta 2021 Instrukcja obsługi (in Polish)

Page 9 of 232

Alfa Romeo Giulietta 2021 Instrukcja obsługi (in Polish) Y#’&(-3(’ /2 $(!/ )3(’.0# +#0+?B -/+>#5#>3( .5/’(!/ >/5(!/
.#)/01/2%;
M+*$#># -"+(+ C#D.$5# 3>.$"%,0’# 5 E#$5* 3 6(+-/="(2>3
.-/.76 /-3.%’(@ ’#, ’(.$ /> .,/>.$"%/5#>* 3

Page 10 of 232

Alfa Romeo Giulietta 2021 Instrukcja obsługi (in Polish) C<HY8F8YbX L8^<Mp<_K
�
!=/&’*!$
!=/&’*! 3%&4,#$&’#*
;"’#P#$’9
F,E#2,? )($#&/5? ShU "*.; h %"%01#)3#
.34R
5*E?0+>3, +#-E/>%I
+#)(, 2"+53;
!.d0defe>
!=/&’*! ’ ($="+%3
Page:   1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 ... 240 next >