Lancia Musa 2009 Instrukcja obsługi (in Polish)

Lancia Musa 2009 Instrukcja obsługi (in Polish) Musa 2009 Lancia Lancia https://www.carmanualsonline.info/img/41/31570/w960_31570-0.png Lancia Musa 2009 Instrukcja obsługi (in Polish)

Page 1 of 218

Lancia Musa 2009  Instrukcja obsługi (in Polish) Instrukcja obs∏ugi

Page 2 of 218

Lancia Musa 2009  Instrukcja obsługi (in Polish) Instrukcja obsługi stanowi własność Fiat Auto Poland S.A. który udostępnia instrukcję
nieodpłatnie użytkownikom pojazdów samochodowych marki Fiat, Alfa Romeo i Lancia do korzystania
w celu

Page 3 of 218

Lancia Musa 2009  Instrukcja obsługi (in Polish) Szanowni Paƒstwo,
Gratulujemy wyboru samochodu LANCIA.
Instrukcja pomo˝e poznaç szczegó∏owo samochód, jego jakoÊç i funkcjonalnoÊç.
Przed wyruszeniem w pierwszà podró˝ zalecamy uwa˝nie

Page 4 of 218

Lancia Musa 2009  Instrukcja obsługi (in Polish) BEZPIECZE¡STWO I OCHRONA ÂRODOWISKA
Bezpieczeƒstwo i ochrona Êrodowiska to czynniki, które od poczàtku inspirowa∏y konstruktorów LANCII Musa. 
Dzi´ki temu LANCIA Musa przesz∏a pozytywnie b

Page 5 of 218

Lancia Musa 2009  Instrukcja obsługi (in Polish) ZASTOSOWANIE MATERIA¸ÓW NIESZKODLIWYCH DLA ÂRODOWISKA NATURALNEGO
˚aden element LANCII Musa nie zawiera azbestu. Tapicerka i urzàdzenia klimatyzacyjne nie zawierajà CFC (chlorofluorow´-
glowodo

Page 6 of 218

Lancia Musa 2009  Instrukcja obsługi (in Polish) URZÑDZENIA REDUKUJÑCE EMISJE ZANIECZYSZCZE¡ (silniki Multijet)
Katalizator utleniajàcy
Zamienia substancje zanieczyszczajàce obecne w spalinach (tlenek w´gla, niespalone w´glowodory i sadz´) w

Page 7 of 218

Lancia Musa 2009  Instrukcja obsługi (in Polish) KONIECZNIE PRZECZYTAå!
NA STACJI PALIW
Silniki benzynowe: zatankowaç samochód wy∏àcznie benzynà bezo∏owiowà o liczbie oktanowej (LO) nie mniej-
szej od 95 odpowiadajàcej specyfikacji europe

Page 8 of 218

Lancia Musa 2009  Instrukcja obsługi (in Polish) URZÑDZENIA ELEKTRYCZNE
Je˝eli po zakupie samochodu mamy zamiar zainstalowaç akcesoria dodatkowe, wymagajàce ciàg∏ego zasilania
elektrycznego, (co mo˝e spowodowaç stopniowe roz∏adowanie akum

Page 9 of 218

Lancia Musa 2009  Instrukcja obsługi (in Polish) 7
BEZPIECZE¡STWO 
URUCHAMIANIE
SILNIKA I JAZDA
LAMPKI 
SYGNALIZACYJNE
I KOMUNIKATY
W RAZIE 
AWARII
OBS¸UGA 
I KONSERWACJA
DANE 
TECHNICZNE
SPIS 
ALFABETYCZNY
DESKA
ROZDZIELCZA I
STEROWANIEDESKA ROZD

Page 10 of 218

Lancia Musa 2009  Instrukcja obsługi (in Polish) 8
BEZPIECZE¡STWO
URUCHAMIANIE
SILNIKA I JAZDA
LAMPKI 
SYGNALIZACYJNE
I KOMUNIKATY
W RAZIE 
AWARII
OBS¸UGA 
I KONSERWACJA
DANE 
TECHNICZNE
SPIIS 
ALFABETYCZNY
DESKA
ROZDZIELCZ I
STEROWANIE
L0D0374m
1
Page:   1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 ... 220 next >