Alfa Romeo 159 2008 Instrukcja obsługi (in Polish)

Alfa Romeo 159 2008 Instrukcja obsługi (in Polish) 159 2008 Alfa Romeo Alfa Romeo https://www.carmanualsonline.info/img/27/31875/w960_31875-0.png Alfa Romeo 159 2008 Instrukcja obsługi (in Polish)

Page 1 of 303

Alfa Romeo 159 2008  Instrukcja obsługi (in Polish)

Page 2 of 303

Alfa Romeo 159 2008  Instrukcja obsługi (in Polish)

Page 3 of 303

Alfa Romeo 159 2008  Instrukcja obsługi (in Polish) W Instrukcji obs∏ugi opisano sà wszystkie wersje Alfy 159, dlatego nale˝y wziàç pod uwag´ tylko 
te informacje, które odnoszà si´ do wyposa˝enia, silnika i wersji przez Paƒstwa nabytej.
Sz

Page 4 of 303

Alfa Romeo 159 2008  Instrukcja obsługi (in Polish) WARTO WIEDZIEå!NAPE¸NIANIE PALIWEM
Silniki benzynowe:
nape∏niaç zbiornik paliwa wy∏àcznie benzynà bezo∏owiowà o liczbie oktanowej (LO) nie mniej-
szej od 95.
Silniki diesel:
tankowaç samo

Page 5 of 303

Alfa Romeo 159 2008  Instrukcja obsługi (in Polish) AKCESORIA ELEKTRYCZNE
Je˝eli po zakupie samochodu mamy zamiar zainstalowaç akcesoria dodatkowe, wymagajàce ciàg∏ego zasilania elektrycz-
nego (co mo˝e spowodowaç stopniowe roz∏adowanie akumu

Page 6 of 303

Alfa Romeo 159 2008  Instrukcja obsługi (in Polish) Prosimy przestrzegaç zalecenia dotyczàce obs∏ugi samochodu podane przez Sieç sprzeda˝y samochodu, koncesjonariuszy lub ASO Alfa Ro-
meo dzia∏ajàce na rynku.
Ksià˝ka gwarancyjna
Z ka˝dym no

Page 7 of 303

Alfa Romeo 159 2008  Instrukcja obsługi (in Polish) SYMBOLE W TEJ INSTRUKCJI
Symbole przedstawione na tej stronie uwidaczniajà w instrukcji fragmenty 
przy których trzeba si´ zatrzymaç d∏u˝ej ni˝ przy innych z uwagà.
Uwaga: Nieprzestrzeganie t

Page 8 of 303

Alfa Romeo 159 2008  Instrukcja obsługi (in Polish) 6BEZPIECZE¡STWO
LAMPKI 
SYGNALIZACYJNE
I KOMUNIKATY
W RAZIE AWARIIOBS¸UGA I
KONSERWACJADANE 
TECHNICZNESPIS
ALFABETYCZNYDESKA
ROZDZIELCZA
I STEROWANIEURUCHAMIANIE
SILNIKA I JAZDA6
D D
E E
S S
K K
A

Page 9 of 303

Alfa Romeo 159 2008  Instrukcja obsługi (in Polish) 7BEZPIECZE¡STWOLAMPKI 
SYGNALIZACYJNE
I KOMUNIKATYW RAZIE AWARIIOBS¸UGA I
KONSERWACJADANE 
TECHNICZNESPIS
ALFABETYCZNYDESKA
ROZDZIELCZA
I STEROWANIEURUCHAMIANIE
SILNIKA I JAZDA
DESKA ROZDZIELCZA
A0E

Page 10 of 303

Alfa Romeo 159 2008  Instrukcja obsługi (in Polish) 8BEZPIECZE¡STWO
LAMPKI 
SYGNALIZACYJNE
I KOMUNIKATY
W RAZIE AWARIIOBS¸UGA I
KONSERWACJADANE 
TECHNICZNESPIS
ALFABETYCZNYDESKA
ROZDZIELCZA
I STEROWANIEURUCHAMIANIE
SILNIKA I JAZDA
ZESTAW 
WSKAèNIKÓ
Page:   1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 ... 310 next >