Lexus CT200h 2014 Instrukcja Obsługi (in Polish)

Lexus CT200h 2014 Instrukcja Obsługi (in Polish) https://www.carmanualsonline.info/img/36/12736/w960_12736-0.png Lexus CT200h 2014 Instrukcja Obsługi (in Polish)

Page 1 of 622

Lexus CT200h 2014 Instrukcja Obsługi (in Polish) Tego fragmentu nie mo˝na pominàç1Dla bezpieczeƒstwa
i ochrony
Zespó∏ wskaêników
Dzia∏anie
poszczególnych
podzespo∏ów
Jazda
Elementy
wyposa˝enia
wn´trza
Obs∏uga techniczna
i konserwa

Page 2 of 622

Lexus CT200h 2014 Instrukcja Obsługi (in Polish) SPIS TREÂCI
2
Informacje wst´pne...........................10
Jak czytaç niniejszy podr´cznik ......12
Jak szukaç informacji........................13
Indeks obrazkowy ...........................

Page 3 of 622

Lexus CT200h 2014 Instrukcja Obsługi (in Polish) 3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3-4.Regulacja ustawienia kierownicy
i lusterek wstecznych
Kierownica..............................153
Wewn´trzne lusterko
wsteczne ...............................155
Zewn´trzne l

Page 4 of 622

Lexus CT200h 2014 Instrukcja Obsługi (in Polish) SPIS TREÂCI
4
5-1. Podstawowe czynnoÊci
Wersje systemu audio ...........260
Przyciski sterujàce systemem
audio w kierownicy .............262
Gniazda USB/AUX ...............263
5-2. U˝ywanie system

Page 5 of 622

Lexus CT200h 2014 Instrukcja Obsługi (in Polish) 5
5-11.Podstawowe czynnoÊci
(System audio z ekranem)
System audio z ekranem .......321
Przyciski sterujàce systemem
audio w kierownicy .............327
Gniazda USB/AUX ...............328
5-12.Konfig

Page 6 of 622

Lexus CT200h 2014 Instrukcja Obsługi (in Polish) SPIS TREÂCI
6
5-19.Telefon komórkowy Bluetooth®
(System audio z ekranem)
U˝ywanie telefonu komórkowego
Bluetooth
®............................373
Obs∏uga po∏àczeƒ
wychodzàcych............

Page 7 of 622

Lexus CT200h 2014 Instrukcja Obsługi (in Polish) 7
6-4. Pozosta∏e elementy
wyposa˝enia
Pozosta∏e elementy
wyposa˝enia........................436
• Os∏ony przeciws∏oneczne ..436
• Lusterka osobiste...............436
• Zegar ..........

Page 8 of 622

Lexus CT200h 2014 Instrukcja Obsługi (in Polish) SPIS TREÂCI
8
8-2. Post´powanie w sytuacjach
awaryjnych
Gdy samochód wymaga
holowania ............................510
W razie podejrzenia
nieprawid∏owoÊci ................514
Gdy zaÊwieci si´

Page 9 of 622

Lexus CT200h 2014 Instrukcja Obsługi (in Polish) 9
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Page 10 of 622

Lexus CT200h 2014 Instrukcja Obsługi (in Polish) 10
Niniejsza instrukcja obs∏ugi obejmuje wszystkie wersje samochodu i rodzaje
wyposa˝enia. Dlatego niektóre informacje mogà dotyczyç elementów wyposa˝enia
niewyst´pujàcych w danym sam
Page:   1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 ... 630 next >