OPEL CASCADA 2019 Používateľská príručka (in Slovak)

OPEL CASCADA 2019 Používateľská príručka (in Slovak) CASCADA 2019 OPEL OPEL https://www.carmanualsonline.info/img/37/26147/w960_26147-0.png OPEL CASCADA 2019 Používateľská príručka (in Slovak)

Page 181 of 271

OPEL CASCADA 2019 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda179PoruchaSystém asistenta dopravných
značiek nemusí správne pracovať,
ak:
● Oblasť čelného skla s prednou kamerou je znečistená.
● Dopravné značky sú úplne alebo
čiastočne z

Page 182 of 271

OPEL CASCADA 2019 Používateľská príručka (in Slovak) 180JazdaSystém upozornenia na opustenie
jazdného pruhu sa aktivuje stlačením
tlačidla ). Svietiaca kontrolka LED na
tlačidle ukazuje, že systém je
zapnutý. Ak kontrolka ) na paneli
prístro

Page 183 of 271

OPEL CASCADA 2019 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda181Výstraha
Nepoužívajte palivo alebo aditíva,
ktoré obsahujú kovové zmesi,
napr. aditíva na báze mangánu.
Môže to spôsobiť poškodenie
motora.
Výstraha
Používanie paliva, ktoré

Page 184 of 271

OPEL CASCADA 2019 Používateľská príručka (in Slovak) 182Jazdaprísady do palív s MMT, pretože
môžu skrátiť životnosť zapaľovacích
sviečok a ovplyvniť fungovanie
systému na reguláciu emisií. Môže sa rozsvietiť kontrolka nesprávneho
fun

Page 185 of 271

OPEL CASCADA 2019 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda183
Uzáver plniaceho otvoru paliva
môžete položiť na dvierka palivovej
nádrže.
Pri doplňovaní paliva čerpaciu pištoľ
úplne zasuňte a zapnite ju.
Po automatickom odpojení sa dá
ná

Page 186 of 271

OPEL CASCADA 2019 Používateľská príručka (in Slovak) 184JazdaChovanie sa vozidla zajazdy, rady pre jazdu sprívesom
Pred pripojením prívesu namažte
guľovú hlavu. Nemažte však ťažné
zariadenie vybavené stabilizátorom,
tlmiacim účinky síl v

Page 187 of 271

OPEL CASCADA 2019 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda185Zaťaženie zadnej nápravyPri pripojení prívesu a plnom
zaťažení ťahajúceho vozidla, môže
byť povolené zaťaženie zadnej
nápravy (pozri identifikačný štítok
alebo dokumenty k

Page 188 of 271

OPEL CASCADA 2019 Používateľská príručka (in Slovak) 186JazdaVozidlá s plochou podlahou
batožinového priestoru
Vak s ťažným zariadením je uložený
na pravej strane podlahy
batožinového priestoru.
Nasmerujte popruh cez pravé zadné
upevňovaci

Page 189 of 271

OPEL CASCADA 2019 Používateľská príručka (in Slovak) Jazda187
● Vytiahnite otočný gombík aotáčajte ním doprava, až na
doraz.
Nasadenie tyče s guľovou hlavou
Zasuňte napnutú tyč s guľovou
hlavou do otvoru a pevne ju zatlačte
hore, až sa

Page 190 of 271

OPEL CASCADA 2019 Používateľská príručka (in Slovak) 188JazdaDemontáž tyče s guľovou hlavou
Ak chcete tyč s guľovou hlavou
odomknúť, otvorte ochranný kryt,
otočte kľúčom do polohy c.
Vytiahnite otočnú rukoväť a otáčajte
ju doprava, a