Alfa Romeo Giulietta 2021 Drift- og vedlikeholdshåndbok (in Norwegian)

Alfa Romeo Giulietta 2021 Drift- og vedlikeholdshåndbok (in Norwegian) Giulietta 2021 Alfa Romeo Alfa Romeo https://www.carmanualsonline.info/img/27/31740/w960_31740-0.png Alfa Romeo Giulietta 2021 Drift- og vedlikeholdshåndbok (in Norwegian)

Page 1 of 212

Alfa Romeo Giulietta 2021 Drift- og vedlikeholdshåndbok (in Norwegian) INSTRUKSJONSHÅNDBOK
Cop Lum Giulietta Nuova NO.indd  127/01/16  17:00

Page 2 of 212

Alfa Romeo Giulietta 2021 Drift- og vedlikeholdshåndbok (in Norwegian) Denne instruksjonshåndboken har til hensikt å beskrive bruken av bilen.
For spesielt interesserte brukere som ønsker ytterligere beskrivelser og mer detaljert informasjon samt andre kuriositeter om

Page 3 of 212

Alfa Romeo Giulietta 2021 Drift- og vedlikeholdshåndbok (in Norwegian) !"#$% &’()%*
!" #$%&’()$)$ *# &%++)$ ,)# -*$ %& ,’ .%(#&) /(-% 0*1)*2
!" 3%$ (%#)& ,)44) 354,6*+ -*$ %& ,’ 7+%( (8$) ,)# 6"()47 %(() )#)47+%9)$ -’((7&)4,"#2
:5$ ,’ ()7)

Page 4 of 212

Alfa Romeo Giulietta 2021 Drift- og vedlikeholdshåndbok (in Norwegian) !" #$%&’()) ’*%*%
+,-.// 01 2341567--
8%(9:(;<=<$%$E ->(( 95 6"()4 +’4 1), 6(>-$" 6)47"4 1), *+&%44’11)$ F0G:H 95 1"47& IJ< " 7%17.%$ 1), ,)4 )’$*9)"7+) 7&%4,%$,)

Page 5 of 212

Alfa Romeo Giulietta 2021 Drift- og vedlikeholdshåndbok (in Norwegian) $+(, #- ."/0$&,#
:5$ ,)& #"7 $)&4"4#7%4#".)(7)$ -*$ 6"()4 F.)47&$)V3@>$) )(()$ *99V4),H< ,"77) ."( .8$) 1)4& 7*1 7)&& %. )4 9)$7*4 7*1 7"&&)$ " -@$)$7)&)&2 Q9)7"

Page 6 of 212

Alfa Romeo Giulietta 2021 Drift- og vedlikeholdshåndbok (in Norwegian) 1
021035/?3 7B -73E7/253?B/?3
:5$ ,’ ()7)$ ,)44) 6$’+7Y *# .),("+)3*(,7354,6*+)4< -"44)$ ,’ )4 7)$") 1),021035/?3-*$ 5 ’44#5 9$*7),>$)$ 7*1 +%4 7+%,) 6"()4 ,"42
=)77’&)4

Page 7 of 212

Alfa Romeo Giulietta 2021 Drift- og vedlikeholdshåndbok (in Norwegian) $’2 ,3*/) !*0 02/ $2’
$’2 ,3*/) !*0 2/%)+(!*/)4#/*’*)
%2,,*+.*)
%)#+) &5 ,36+2/5
2 /60%%2)(#%3&/*+
-*0’2,*.&’0 &5 4’*2*
)*,/2%,* 0#)#
!(’)2!*02#
2//.&’0%7&+)*5/*’%*

Page 8 of 212

Alfa Romeo Giulietta 2021 Drift- og vedlikeholdshåndbok (in Norwegian)

Page 9 of 212

Alfa Romeo Giulietta 2021 Drift- og vedlikeholdshåndbok (in Norwegian) T)$ 7&%$&)$ ,"4 9$*7),>$) -*$ 5 (8$) 1)$ *1 ,"& 4>) +;@$)&@>2
T54,6*+% 7*1 ,’ ()7)$< 6)7+$".)$ +;@$)&@>)&7 +*47&$’+7;*4
*# -’4+7;*4 95 )4 )4+)( *# ,"$)+&) 15&)2
[* 3@>)$) -@(7*13

Page 10 of 212

Alfa Romeo Giulietta 2021 Drift- og vedlikeholdshåndbok (in Norwegian) OZB X[K:] RK= =B: OBZ
�
/6,’*/*
!*,#/2%, /6,,*’
1:$&%;K=%
R)&%((,)()4 F‘H -"#2 ‘ %+&".)$)$E
7&%$&%4*$,4"4#)4A
,@$(57
!0X!XYZYV
/6,,*’ !*0 73*+/,&/)+&’’
F-*$ .)$7;*4)$V1%$+)
Page:   1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 ... 220 next >