Lexus CT200h 2017 Instrukcja Obsługi (in Polish)

Lexus CT200h 2017 Instrukcja Obsługi (in Polish) CT200h 2017 Lexus Lexus https://www.carmanualsonline.info/img/36/14341/w960_14341-0.png Lexus CT200h 2017 Instrukcja Obsługi (in Polish)

Page 31 of 644

Lexus CT200h 2017 Instrukcja Obsługi (in Polish) Indeks obrazkowy31
Wy∏àcznik uk∏adu kontroli nap´du „TRC OFF” .......................S. 250
Prze∏àcznik trybu jazdy ...........................................................S. 248
Przyc

Page 32 of 644

Lexus CT200h 2017 Instrukcja Obsługi (in Polish) Indeks obrazkowy32
Wn´trze (wersje z kierownicà po prawej stronie)
Poduszki powietrzne ..................................................................S. 44
Dywaniki pod∏ogowe ..................

Page 33 of 644

Lexus CT200h 2017 Instrukcja Obsługi (in Polish) Indeks obrazkowy33
Wewn´trzne lusterko wsteczne ...............................................S. 162
Os∏ony przeciws∏oneczne*
2...................................................S. 448
Lusterka

Page 34 of 644

Lexus CT200h 2017 Instrukcja Obsługi (in Polish) Indeks obrazkowy34
23 CT200h OM76216E A 24/5/16 10:47 Page 34

Page 35 of 644

Lexus CT200h 2017 Instrukcja Obsługi (in Polish) 1-1. Zasady bezpiecznej eksploatacji
Przed rozpocz´ciem jazdy .....36
Dla bezpieczeƒstwa jazdy ......38
Pasy bezpieczeƒstwa...............40
Poduszki powietrzne ................44
Wy∏àcznik podu

Page 36 of 644

Lexus CT200h 2017 Instrukcja Obsługi (in Polish) Nale˝y stosowaç wy∏àcznie dywaniki pod∏ogowe przeznaczone do
tego modelu i rocznika samochodu. Dywaniki powinny byç prawid∏owo
umocowane na wyk∏adzinie pod∏ogowej.
Do zamocowania

Page 37 of 644

Lexus CT200h 2017 Instrukcja Obsługi (in Polish) 1-1. Zasady bezpiecznej eksploatacji37
1
Dla bezpieczeƒstwa i ochrony
Nale˝y przestrzegaç poni˝szych zaleceƒ.
Nieprzestrzeganie tych zaleceƒ stwarza ryzyko przesuni´cia si´ dywanika
prz

Page 38 of 644

Lexus CT200h 2017 Instrukcja Obsługi (in Polish) Oparcie ustawiç pod takim kà-
tem, aby mo˝na by∏o siedzieç
prosto, bez koniecznoÊci po-
chylania si´ do przodu pod-
czas kierowania. (
S. 150)
Wysuni´cie fotela tak dobraç,
ab

Page 39 of 644

Lexus CT200h 2017 Instrukcja Obsługi (in Polish) 1-1. Zasady bezpiecznej eksploatacji39
1
Dla bezpieczeƒstwa i ochrony
Nale˝y przestrzegaç podanych ni˝ej zaleceƒ.
Nieprzestrzeganie ich mo˝e doprowadziç do Êmierci lub powa˝nych obra˝eƒ
cia

Page 40 of 644

Lexus CT200h 2017 Instrukcja Obsługi (in Polish) Cz´Êç barkowa pasa bezpie-
czeƒstwa musi przebiegaç
przez Êrodek barku i nie mo˝e
dotykaç szyi ani zsuwaç si´ po
ramieniu.
Cz´Êç biodrowa pasa bezpie-
czeƒstwa powinna