Lexus CT200h 2017 Instrukcja Obsługi (in Polish)

Lexus CT200h 2017 Instrukcja Obsługi (in Polish) CT200h 2017 Lexus Lexus https://www.carmanualsonline.info/img/36/14341/w960_14341-0.png Lexus CT200h 2017 Instrukcja Obsługi (in Polish)

Page 41 of 644

Lexus CT200h 2017 Instrukcja Obsługi (in Polish) Napinacze wspomagajà dzia∏anie
ochronne pasów bezpieczeƒstwa
przez ich zwini´cie przy pewnych
rodzajach zderzeƒ czo∏owych lub
bocznych, pozwalajàc szybciej
przytrzymaç cia∏o os

Page 42 of 644

Lexus CT200h 2017 Instrukcja Obsługi (in Polish) Wymiana pasów bezpieczeƒstwa po zadzia∏aniu napinaczy
Podczas kolizji wieloetapowej napinacze pasów bezpieczeƒstwa zadzia∏ajà
tylko podczas pierwszego zderzenia o odpowiedniej sil

Page 43 of 644

Lexus CT200h 2017 Instrukcja Obsługi (in Polish) 1-1. Zasady bezpiecznej eksploatacji43
1
Dla bezpieczeƒstwa i ochrony
Gdy w samochodzie znajdujà si´ dzieci
Nie nale˝y pozwalaç, aby dzieci bawi∏y si´ pasami bezpieczeƒstwa. Je˝eli

Page 44 of 644

Lexus CT200h 2017 Instrukcja Obsługi (in Polish) Przednie poduszki powietrzne
Czo∏owe poduszki powietrzne kierowcy i pasa˝era
Chronià podró˝ujàcych na przednich fotelach przed obra˝eniami g∏owy
i klatki piersiowej na skutek uderzenia w el

Page 45 of 644

Lexus CT200h 2017 Instrukcja Obsługi (in Polish) Poduszka powietrzna
pasa˝era na przednim fotelu
Wskaênik stanu poduszki
powietrznej pasa˝era
Boczne poduszki powietrzne
Kurtyny powietrzne
Czujniki bocznych poduszek
powietrznych (z ty∏u)
Lampka

Page 46 of 644

Lexus CT200h 2017 Instrukcja Obsługi (in Polish) 461-1. Zasady bezpiecznej eksploatacji
Ârodki ostro˝noÊci dotyczàce poduszek powietrznych
Nale˝y przestrzegaç podanych ni˝ej zaleceƒ dotyczàcych poduszek powietrznych.
Nieprzestrzeganie ich

Page 47 of 644

Lexus CT200h 2017 Instrukcja Obsługi (in Polish) 1-1. Zasady bezpiecznej eksploatacji47
1
Dla bezpieczeƒstwa i ochrony
Ârodki ostro˝noÊci dotyczàce poduszek powietrznych
Nie nale˝y zezwalaç dziecku na stanie
przed przednià poduszkà

Page 48 of 644

Lexus CT200h 2017 Instrukcja Obsługi (in Polish) 481-1. Zasady bezpiecznej eksploatacji
Ârodki ostro˝noÊci dotyczàce poduszek powietrznych
Na haczykach przeznaczonych do wieszania ubraƒ nie nale˝y zawieszaç
tradycyjnych wieszaków ubraniow

Page 49 of 644

Lexus CT200h 2017 Instrukcja Obsługi (in Polish) W rezultacie odpalenia poduszek powietrznych (nape∏nienia)
Bardzo szybkie nape∏nianie poduszki powietrznej przez goràcy gaz mo˝e
powodowaç st∏uczenia, otarcia i drobne poparzenia skó

Page 50 of 644

Lexus CT200h 2017 Instrukcja Obsługi (in Polish) Rodzaje kolizji, przy których odpalenie przednich poduszek powietrznych
mo˝e nie nastàpiç
Przednie poduszki powietrzne zosta∏y zaprojektowane tak, aby nie zosta∏y odpalone
przy uderzen