Lexus CT200h 2017 Instrukcja Obsługi (in Polish)

Lexus CT200h 2017 Instrukcja Obsługi (in Polish) CT200h 2017 Lexus Lexus https://www.carmanualsonline.info/img/36/14341/w960_14341-0.png Lexus CT200h 2017 Instrukcja Obsługi (in Polish)

Page 11 of 644

Lexus CT200h 2017 Instrukcja Obsługi (in Polish) 11
Monta˝ nadajników RF (nadajnik radiowy)
Zainstalowanie nadajnika RF mo˝e powodowaç zak∏ócenia pracy uk∏adów
sterowania elektronicznego w samochodzie, takich jak:
uk∏adu wielopun

Page 12 of 644

Lexus CT200h 2017 Instrukcja Obsługi (in Polish) 12
Ogólne uwagi dotyczàce jazdy
Nale˝y przestrzegaç wszystkich przepisów ruchu drogowego.
Kierowca odpowiedzialny jest za prawid∏owà obs∏ug´ samochodu,
uwzgl´dniajàc warunki pogodo

Page 13 of 644

Lexus CT200h 2017 Instrukcja Obsługi (in Polish) 13
23 CT200h OM76216E A 24/5/16 10:47 Page 13

Page 14 of 644

Lexus CT200h 2017 Instrukcja Obsługi (in Polish) 14
Jak czytaç niniejszy podr´cznik
OSTRZE˚ENIE:
WyjaÊnia zagro˝enia, których zignorowanie stwarza ryzyko Êmierci
lub powa˝nych obra˝eƒ cia∏a.
UWAGA:
WyjaÊnia zagro˝enia, których zign

Page 15 of 644

Lexus CT200h 2017 Instrukcja Obsługi (in Polish) 15
Jak szukaç informacji
Wyszukiwanie na podstawie
nazwy
• Alfabetyczny wykaz hase∏
.......................................S. 626
Wyszukiwanie na podstawie
miejsca zamontowania
• Indeks obr

Page 16 of 644

Lexus CT200h 2017 Instrukcja Obsługi (in Polish) Indeks obrazkowy16
Indeks obrazkowy
Elementy zewn´trzne
Kszta∏t Êwiate∏ g∏ównych mo˝e ró˝niç si´ w zale˝noÊci od wersji itp. (S. 508)
Drzwi boczne ....................................

Page 17 of 644

Lexus CT200h 2017 Instrukcja Obsługi (in Polish) Indeks obrazkowy17
Wycieraczki przedniej szyby ..................................................S. 204
Zalecenia dotyczàce sezonu zimowego.......................................S. 264
Zapobieganie z

Page 18 of 644

Lexus CT200h 2017 Instrukcja Obsługi (in Polish) Indeks obrazkowy18
Deska rozdzielcza (wersje z kierownicà po lewej stronie)
Przycisk rozruchu ....................................................................S. 185
Uruchamianie hybrydowego uk∏

Page 19 of 644

Lexus CT200h 2017 Instrukcja Obsługi (in Polish) Indeks obrazkowy19
WyÊwietlacz wielofunkcyjny ...........................................S. 102, 105
WyÊwietlacz .......................................................................... S. 102, 10

Page 20 of 644

Lexus CT200h 2017 Instrukcja Obsługi (in Polish) Indeks obrazkowy20
Przyciski, prze∏àczniki i wy∏àczniki (wersje z kierownicà po lewej
stronie)
Prze∏àczniki regulacji ustawienia zewn´trznych
lusterek wstecznych .....................
Page:   < prev 1-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 ... 650 next >