Alfa Romeo Giulietta 2021 Knjižica za upotrebu i održavanje (in Serbian)

Alfa Romeo Giulietta 2021 Knjižica za upotrebu i održavanje (in Serbian) Giulietta 2021 Alfa Romeo Alfa Romeo https://www.carmanualsonline.info/img/27/31749/w960_31749-0.png Alfa Romeo Giulietta 2021 Knjižica za upotrebu i održavanje (in Serbian)

Page 21 of 212

Alfa Romeo Giulietta 2021 Knjižica za upotrebu i održavanje (in Serbian) ��
-’-,)#M’0# 1$%,2#
()%4’0% %’,%)+0%) 1$%,2! ’#
(2#:!’-
D1":%>&8 IMK #,5 O_ 7&,%U<&#% ,&’7%?" #+"$,&
9& 7,&3(9.5
"!1[@[d[\Y
D(,(B&- 71":%>&8& MH
>>’&$"(1-

Page 22 of 212

Alfa Romeo Giulietta 2021 Knjižica za upotrebu i održavanje (in Serbian) @D6SJ2;2JXN F2 ;6SWZ6R
��
7(,(B&-.5 Y&>& #" ($7.#$%A 1.8:& #" +1&=&
. #+(- 7(,(B&- % &.$(’&$#:% )&.#$&+,-&
01%#&85
X*’)P(M& i!&<-$’" +=&’M-i
D(+.?%$" 1.8:. 71"’& +(,&9

Page 23 of 212

Alfa Romeo Giulietta 2021 Knjižica za upotrebu i održavanje (in Serbian) ��
.2+3# -)%9#0
bW
7IH21 @E0B1A0D1Y031
"#1[@[\\aY
I_K n 4.8%?& )& 1"<.,&?%-. $"’7"1&$.1" +&)>.*&H
7,&+& )(9& h *,&>&9 +&)>.*
?1+"9& )(9& h +1.= +&)>.*
IOK n 1.8%?& )& &:$%+

Page 24 of 212

Alfa Romeo Giulietta 2021 Knjižica za upotrebu i održavanje (in Serbian) @D6SJ2;2JXN F2 ;6SWZ6R
��
D1($(: +&)>.*& :& 71">9-(-U)&>9-(- +"9$%,&?%-% :(> 9(<.5 6+& >%#$1%0.?%-& +&)>.*& (’(<.=&+& 01)( )&<1"+&9-" :&0%9"5
4(>",& +&)>.*& %)’"V

Page 25 of 212

Alfa Romeo Giulietta 2021 Knjižica za upotrebu i održavanje (in Serbian) ��
4$!&!’1.+ #-,!3#,1.+ 1+1,%3 .2+3#,++0%
I)& +"1)%-"U$1B%/$&A <>" -" 71">+%V"9(K
j
"$1[@[\\\Y
_5 1.8%?& )& 1"<.,&?%-. $"’7"1&$.1" #& #$1&9" +(

Page 26 of 212

Alfa Romeo Giulietta 2021 Knjižica za upotrebu i održavanje (in Serbian) @D6SJ2;2JXN F2 ;6SWZ6R
��
P5 $&#$"1 )& &:$%+&?%-. 3.9:?%-" R6J6 I%)-">9&8&+&9-" 7(>"/"9" $"’7"1&$.1"K +()&8U#.+()&8E
L5 $&#$"1% )& (>&0%1 71(#$%1&9-& +

Page 27 of 212

Alfa Romeo Giulietta 2021 Knjižica za upotrebu i održavanje (in Serbian) ��	
%2%.,)+*’+ (!4+&#*+
1,#.#2#
\.9:?%(9%/. #& :(9$&:$ :,-.8"’ .
7(,(B&-. R24 % . $1&-&9-. (> (:( e ’%9.$&
9&:(9 (:1"$&9-& :(9$&:$ :,-.8& . 7(,(B&-
FT6D %,% &:( -" :,-.8 %)+&V"9

Page 28 of 212

Alfa Romeo Giulietta 2021 Knjižica za upotrebu i održavanje (in Serbian) @D6SJ2;2JXN F2 ;6SWZ6R
��

’"9-& #’"1 :1"$&9-&5 S& (+( +1"’" 9%-" 9%
9& :(-% 9&8%9 ’(<.=" .71&+,-&$% #$&:,(’5
@D6S64NJXN 2:( #%#$"’ 71($%+
9&<9-"8"

Page 29 of 212

Alfa Romeo Giulietta 2021 Knjižica za upotrebu i održavanje (in Serbian) ��
"&1[@[\‘_Y
6$%&=&’M- )="%&
D1%$%#9%$" $&#$"1 I_K #,5 ObH
D1+% 71%$%#&:H 71">9-% #$&:,"9% 7&9", #"
7(#$&+,-& . 7(,(B&- i#7(%,"1j5
^1.<% 71%$%#&: . $1&-&9-.

Page 30 of 212

Alfa Romeo Giulietta 2021 Knjižica za upotrebu i održavanje (in Serbian) @D6SJ2;2JXN F2 ;6SWZ6R
��
:1(+ %,% . #’"1. #.71($9(’ (> :1"$&9-&
:&)&,-:" 9& #&$. >& 0%#$" <& )&$+(1%,%5
!"#$%"
&/’H(.-&#=1(%.(#=4-=#1(04’.#=4(/#$#
.1203#=.-&$(.$<&#