Peugeot iOn 2018 Užívateľská príručka (in Slovak)

Peugeot iOn 2018 Užívateľská príručka (in Slovak) iOn 2018 Peugeot Peugeot https://www.carmanualsonline.info/img/29/27293/w960_27293-0.png Peugeot iOn 2018 Užívateľská príručka (in Slovak)

Page 41 of 136

Peugeot iOn 2018  Užívateľská príručka (in Slovak) 39
Programovanie nabíjania
Výstrahy a 
kontrolkyStav
PríčinyČinnosti/komentáre
Bliká
  po   dobu   niekoľkých   sekúnd.Nabíjací
  kábel   nie   je   pripojený   správn

Page 42 of 136

Peugeot iOn 2018  Užívateľská príručka (in Slovak) 40
Ovládanie osvetlenia
Hlavné osvetlenie
Jednotlivé predné a zadné svetlá na vozidle sú   navrhnuté   tak,   aby   prispôsobili   osvetlenie  
v

  závislosti

Page 43 of 136

Peugeot iOn 2018  Užívateľská príručka (in Slovak) 41
Predné a zadné hmlové 
svetlá
Ovládací prstenec hmlových svetiel.
H mlové   svetlá   sú   funkčné   súčasne   so  
z

apnutými   obrysovými,   stretávacími

Page 44 of 136

Peugeot iOn 2018  Užívateľská príručka (in Slovak) 42
Automatické rozsvietenie/
vypnutie svetiel
Automatické rozsvietenie
Ak sa prstenec ovládača osvetlenia nachádza v polohe AUTO ,
  obrysové   a   stretávacie   svetlá  

Page 45 of 136

Peugeot iOn 2018  Užívateľská príručka (in Slovak) 43
Stierače čelného skla
A.Ovládač   intenzity   stierania:   posuňte  ov
ládač   smerom   nahor   alebo   nadol  
d

o   želanej   polohy.
Stieranie
  v   jednotliv

Page 46 of 136

Peugeot iOn 2018  Užívateľská príručka (in Slovak) 44
Pred opustením vozidla skontrolujte, či je vypnuté   stropné   osvetlenie.
Ak
  zostane   neustále   zapnuté,   vybije  
b

atériu   príslušenstva,   a to

Page 47 of 136

Peugeot iOn 2018  Užívateľská príručka (in Slovak) 45
Všeobecné odporúčania v 
ob
lasti
 be
 zpečnosti
Na rôznych miestach vo vozidle sú p
ripevnené   štítky.   Sú   medzi   nimi  
b

ezpečnostné   upozorne

Page 48 of 136

Peugeot iOn 2018  Užívateľská príručka (in Slovak) 46
Núdzové výstražné osvetlenie
F Po  stlačení   tohto   čer veného   tlačidla   všetky  š
tyri   svetlá   smerových   ukazovateľov   začnú  
b

likať.
M

Page 49 of 136

Peugeot iOn 2018  Užívateľská príručka (in Slovak) 47
Núdzový alebo asistenčný 
h
ovor
Služba núdzového hovoru Peugeot Connect SOS
* V   súlade   so   všeobecnými   podmienkami  p
oužívania   služby   dostupnej   u

Page 50 of 136

Peugeot iOn 2018  Užívateľská príručka (in Slovak) 48
**  V závislosti  od   geografického   pokrytia  „
Služby   núdzového   hovoru   Peugeot   Connect  
S

OS“,   „Služby   asistenčného   hovoru   Peugeo